Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Cụ Thể Thi Hành Điều Lệ Đảng (NXB Chính Trị 2012) - Nhiều Tác Giả, 71 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-3_1-2-58.png
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp từ ngày 12-1-2011 đến ngày 19- 1-2011 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng: C ơng lĩnh xây dựng đất nớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ơng khóa X tại Đại hội XI của Đảng. Đại hội cũng thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã đợc bổ sung, sửa đổi. Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ơng Đảng khóa XI và các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng ch ơng trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi đờng lối và những chủ tr ơng đã nêu trong các văn kiện Đại hội. Nhằm giúp cho các cấp ủy đảng, đảng viên có tài liệu quán triệt và thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng khóa XI, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hớng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
  • Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Cụ Thể Thi Hành Điều Lệ Đảng
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nhiều Tác Giả
  • 71 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/F0BC33FBA0A24FC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 3, 2021

Share This Page