Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Tập 2 (NXB Thống Kê 2007) - Trần Phước, 555 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Sep 25, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Tập 2
  NXB Thống Kê 2007
  Trần Phước
  555 Trang
  Mục lục:
  Lời mở đầu
  Phần D: Kế toán nợ phải trả và kế toán vốn chủ sở hữu
  Chương 10: Kế toán nợ phải trả
  Mục tiêu chương 10
  Tổng quan về nợ phải trả
  Kế toán vay ngắn hạn
  Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả
  Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước
  Kế toán các khoản phải trả người lao động
  Kế toán chi phí phải trả
  Kế toán phải trả nội bộ
  Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
  Kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác
  Kế toán trái phiếu phát hành
  Kế toán dự phòng trợ cấp mất việc làm
  Kế toán dự phòng nợ phải trả
  Tóm tắt chương 10: Kế toán nợ phải trả
  Bài tập chương 10
  Chương 11: Kế toán vốn chủ sở hữu
  Mục tiêu của chương 11
  Kế toán vốn chủ sở hữu
  Kế toán nguồn vốn kinh doanh
  Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản
  Kế toán chênh lệch tỷ giá
  Kế toán phân phối lợi nhuận
  Tóm tắt chương 11
  Bài tập chương 11
  Phần E: Kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết của kinh doanh
  Chương 12: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh
  Mục tiêu chương 12
  Những vấn đề chung về doanh thu và chi phí kinh doanh
  Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
  Kế toán chi phí tài chính
  Kế toán giá vốn hàng bán
  Kế toán chi phí bán hàng
  Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  Tóm tắt chương 12
  Bài tập chương 12
  Chương 13: Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
  Mục tiêu chương 13
  Khái niệm và nhiệm vụ kế toán
  Kế toán thu nhập khác
  Kế toán chi phí khác
  Tóm tắt chương 13
  Bài tập chương 13
  Chương 14: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh
  Mục tiêu chương 14
  Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
  Kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại
  Kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả
  Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  Tóm tắt chương 14
  Bài tập chương 14
  Chương 15: Báo cáo tài chính
  Mục tiêu chương 15
  Một số vấn đề chung về báo cáo tài chính
  Bảng cân đối kế toán
  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  Lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính
  Phần bài tập chương 15
  Chương 16: Báo cáo tài chính hợp nhất
  Mục tiêu chương 16
  Tổng quan về tập đoàn kinh tế
  Báo cáo tài chính hợp nhất
  Bài tập chương 16
  Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cho cả kế toán doanh nghiệp và kế toán doanh nghiệp
  Tài liệu tham khảo.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page