Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn' started by nhandang123, Jul 27, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-10-5_19-58-36.png
  Khoa học xã hội và nhân văn là khoa học vê’ con người, về hoạt động tinh thần của xà hội. Khoa học xã hội nhân văn ở nưốc ta hướng vào việc phát triển con người một cách toàn diện, tạo lập các quan hệ bình đẳng, bác ái giữa con người vói con người nhàm mục tiêu chung là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, vãn minh thực sự là một cuộc giải phóng xã hội, giải phóng con người, đó cũng là sứ mệnh của khoa học xã hội và nhân văn.
  Trong các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn để cao vai trò của khoa học xã hội và nhân văn và trên thực tế, khoa học xã hội và nhân vản đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, vai trò của khoa học xã hội và nhân văn càng trở nên quan trọng, nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi ngành khoa học này phải giải quyết. Nhấn mạnh vai trò của khoa học xã hội và nhán vản trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đảng ta chĩ rõ: Vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hổ Chí Minh, kê thừa những giá trị văn hoá truyền thống rủa HAn tộc, tiôp thu tình hon, trí tuệ của nhân loại, đi sâu điểu tra, nghiên cứu thực tế, tổng kết quá trinh đổi mới đất
  • Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước
  • NXB Chính Trị 2000
  • Phạm Xuân Hằng
  • 377 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58807
  https://drive.google.com/file/d/1SHIyJAcUGj1h5vA8fyn74lL14WbXEdaT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 5, 2022

Share This Page