Kiên Định, Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Đấu Tranh Bác Bỏ Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Nov 15, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-15_22-8-38.png
  Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
  Nghị quyết nêu bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao.
  Cuốn sách Kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch tập hợp các bài viết đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị - cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong những năm gần đây.
  Nội dung cuốn sách gồm hai phần:
  Phần thứ nhất: Kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
  Phần thứ hai: Đấu tranh báo bỏ các quan điểm sai trái thù địch
  • Kiên Định, Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Đấu Tranh Bác Bỏ Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2019
  • Nguyễn Xuân Thắng
  • 303 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7631
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page