Kinh Cúng Tứ Thời (Ấn Bản 1975) - Tầm Nguyên sưu tầm, 27 Trang (Kinh Văn Và Audio)

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 27, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kinh Cúng Tứ Thời
  Ấn Bản 1975
  Tầm Nguyên sưu tầm
  27 Trang
  Kinh Văn Và Audio
  Từ khi mở Đạo, Chí Tôn duy giáng cơ truyền cho Phật giáo, Minh Sư, Minh Đường, Minh Lý dạy dâng kinh cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, song kinh Tận Độ vong linh chưa hề giáng cơ cho nơi nào tất cả. Đức Quyền Giáo Tông (khi còn tại thế) và Đức Hộ Pháp, trót mười năm trường nghĩa là từ ngày mở Đạo, đã nhiều phen dâng sớ cho Đại Từ Phụ và các Đấng Thiêng Liêng đặng xin kinh Tận Độ, nhưng mà CHÍ TÔN cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật vẫn chưa định ban ân cho toàn sanh chúng.
  Mãi đến ngày 23 tháng 7 tới mùng 4 tháng 8 Ất Hợi (Dl, 21 đến 31 8 1935) mới giáng cho Tân Kinh. Ấy là một giọt nước Cam Lộ của Đức Từ Bi rưới chan đặng gội nhuần cho các đẳng linh hồn của toàn Thế Giới.
  Chúng ta thầm xét thì đủ hiểu rằng: Đã trải qua mười năm Chí Tôn mới mở cơ tận độ. Cơ tận độ nhơn sanh duy kể từ ngày ban Tân Kinh nầy mà thôi. Thương thay cho những kẻ vô phần chịu phận thiệt
  thòi qui liễu trước ngày Tân Kinh chuyển Pháp. Ấy cũng là quả kiếp của Nhơn sanh do Thiên Thơ tiền định. Nếu chúng ta thương tưởng thì duy có một phương độ rỗi là trì tụng Di Lặc Chơn Kinh hầu các đẳng linh hồn đặng thăng Tịnh độ
  Link download
  Ebook và Audio chung 1 file PDF

  http://www.daotam.info/booksv/pdf/pdf2/KCTT-wAudio.pdf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page