Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới - Thích Nữ Huệ Dung dịch, 177 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 20, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới
  Thích Nữ Huệ Dung dịch
  177 Trang
  Bấy giờ Bà - Già - Bà ở trong núi Kỳ Xà Quật, thành Vương Xá cùng với chúng Ðại Tỳ kheo là một ngàn hai trăm năm mươi vị, đều là bậc đại A la hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, tâm khéo giải thoát, huệ khéo giải thoát, đã điều phục tất cả, giống như con rồng lớn lìa bỏ gánh nặng, không còn tái sanh, việc làm đã xong, được chơn tư lợi, trụ bình đẳng trí, nhập giải thoát môn, tự tại, độ thoát các khổ, đến bờ bên kia, chỉ trừ tôn giả A- Nan là không được vậy. Lại có vô lượng như chúng Bồ tát ma ha tát đều đến từ mười phương thế giới, cùng cu hội với hết thảy chúng Bồ tát ma ha tát.
  Lại có vô lượng các thiên tử ở cõi trời Tịnh Cư, tên các vị ấy là: Thiên tử Nan-Ðà, Thiên tử Tu Nan-Ðà, Thiên tử Chiên Ðàn Na, Thiên tử Tu Ma Na, Thiên tử Tự Tại, Thiên tử Ðại tự Tại, Thiên tử Nan Thắng, Thiên tử Thiện Oai Quang, như vậy các chúng thiên tử... hơn quá nửa đêm phóng luồng ánh sáng lớn, chiếu thẳng đến núi Kỳ Xà Quật, đều đi đến chỗ đức Phật đảnh lễ dưới chân Ngài. Họ liền lấy hương Thiên Ða-ma-la-bạt, hương Thiên trầm thủy, hương Thiên đa già la, hương Thiên mạt chiên đàn và hương Ngưu đầu chiên đàn. Như vậy....các thứ hương thơm thành kính tung rải lên trên đức Phật đến hai, ba lần xong lại dùng hoa Thiên tán, hoa Thiên kê bà la, hoa Ma ha kê bà la, hoa Mạn đà la, hoa Ma ha mạn đà la, hoa Mạn thù sa, hoa Ma ha mạn thù sa, hoa A địa mục đa... dùng các thứ hoa như vậy cũng thành kính rải lên trên đức Phật đến hai, ba lần, rồi lại từ từ tiến lên, đến trước đức Phật, nhiễu quanh Ngài ba vòng, một lòng cung kính, chấp tay cuối đầu lạy đức Phật, rồi đứng qua một bên.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page