Kinh Kim Cang Tông Thông - Thích Nhuận Châu dịch, 580 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 20, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  (Ảnh minh họa)

  Kinh Kim Cang Tông Thông
  Thích Nhuận Châu dịch
  580 Trang
  Trí Phật sâu xa, bậc thông thái cũng không thấy đến chỗ tột cùng. Lời Phật nhiệm màu, bọn tầm thường đâu thế nào biết được manh mối. Ngài Không Sinh nói: “Vô thuyết”, Trời Đế Thích rải hoa, mối nghi thầm ném bỏ. Ngài Vô Trước lên cung trời Đâu Suất nghe Kinh, vậy mà phân chia bộ loại vẫn còn sai. Thế mới biết Bát-nhã vô biên và chỉ nhận Kim Cang là bậc nhất. Nghiên cứu tận tường không phải là dễ, người tin nhận được cũng thật là hiếm có.
  May thay! Có kệ diễn bày của đấng Từ Tôn (Di Lặc) đủ làm chuẩn mực. Mừng thay! Được Tụng cử dương của Phó Đại sĩ gõ nhịp hát xướng hợp nhau. Bồ tát Công Đức Thí ở Tây Càn (Ấn Độ) soi sáng rõ ràng Lý Không, Giả, San Định Ký của Ngài Trường Thủy (Tư Tuyền) được nêu quy tắc hợp nhất các dị bản của kinh này, đều là hỗ trợ, Bồ tát Thiên thân mổ xẻ hai mươi bảy điều nghi để rồi đoạn trừ sạch hết.
  Phụng Nghi tôi thẹn mình sở học chưa đến chỗ chuyên tinh, kiến thức nhờ vào sự học hỏi rộng khắp. Mùi đạo khiến đẹp tấm lòng dường như hợp với sở thích đời trước. Thiền duyệt làm vui tuổi già có lẽ do chẳng quên nhân duyên quá khứ.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page