Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Tập 2 (NXB Tôn Giáo 2006) - Thích Trí Tịnh, 495 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 25, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Vương Xá cùng với đại Tỳ Kheo Tăng trên năm ngàn người, đều là những bậc A La Hán đã hết hữu lậu dứt phiền não, tâm được giải thoát, huệ được giải thoát, tâm ý điều nhu, là bực đại long tượng, chỗ làm đã xong, lợi mình đã được, sạch hết kiết sử, bỏ gánh hoặc nghiệp, kham gánh chánh pháp, do chánh trí mà được giải thoát. Riêng Ngài A Nan là còn ở bực hữu học, chứng quả Tu Đà Hoàn. Lại có năm trăm Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thấy được thánh đế. Lại có hàng đại Bồ Tát đều được những môn đà là ni và những môn tam muội, thật hành không, vô tướng, vô tác, đã được đẳng nhẫn và vô ngại tổng trì.
  • Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Tập 2
  • NXB Tôn Giáo 2006
  • Thích Trí Tịnh
  • 495 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/521
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 16, 2018

Share This Page