Kinh Mạt Pháp Nhất Tự Đà La Ni (Sài Gòn 1974) - Thích Viên Đức, 155 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Jan 26, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Như thật tôi nghe, một thời Ðức Ðại Huệ Bồ Tát ở trên đảnh núi Tu Di. Bấy giờ hết thảy chư Thiên Tử đến chỗ Bồ Tát đoanh vây cung kính để mà nghe pháp. Bấy giờ có Bồ Tát gọi là Ðồng Tử Tướng chấp tay cung kính bạch Ðại Huệ Bồ Tát rằng: “Cúi mong Ngài từ bi vì hết thảy chúng con nói Tăng Huệ Ðà Ra Ni bởi có tất cả chúng sanh ngu muội độn căn, trí huệ kém thiếu khiến họ được nghe trí huệ thêm lớn”. Bấy giờ Ðại Huệ Bồ Tát liền vì tuyên nói Ðà Ra Ni rằng

  eBook có trong tuyển tập DVD Phật Giáo

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page