Kinh Tế Tư Nhân Ở Việt Nam Trong 30 Năm Đổi Mới 1986-2016 (NXB Lý Luận Chính Trị 2019) - Lê Quốc Lý

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by quanh.bv, Nov 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-9_17-44-49.png
  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã xác định phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế. Trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển.
  Trong 30 năm đổi mới (1986-2016), kinh tế tư nhân đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng, khẳng định vai trò quan trọng của mình trong phát triển kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân đã phát triển rộng khắp trong cả nước, nhưng thực tế cho thấy khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém.
  Nhằm đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản cuốn sách Kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới (1986-2016) do PGS.TS. Lê Quốc Lý làm chủ biên
  • Kinh Tế Tư Nhân Ở Việt Nam Trong 30 Năm Đổi Mới 1986-2016
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2019
  • Lê Quốc Lý
  • 327 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8623
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page