Kinh Thiên Đạo Thế Đạo (Ấn Hành 1975) - Hội Thánh, 112 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 27, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kinh Thiên Đạo Thế Đạo
  Ấn Hành 1975
  Hội Thánh
  112 Trang
  Từ khi mở Đạo, Chí Tôn duy giáng cơ truyền cho Phật giáo, Minh Sư, Minh Đường, Minh Lý dạy dâng kinh cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, song kinh Tận Độ vong linh chưa hề giáng cơ cho nơi nào tất cả.
  Đức Quyền Giáo Tông (khi còn tại thế) và Đức Hộ Pháp, trót mười năm trường nghĩa là từ ngày mở Đạo, đãnhiều phen dâng sớ cho Đại Từ Phụ và các Đấng Thiêng Liêng đặng xin kinh Tận Độ, nhưng mà CHÍ TÔN cùngchư Thần, Thánh, Tiên, Phật vẫn chưa định ban ân cho
  toàn sanh chúng.
  Mãi đến ngày 23 tháng 7 tới mùng 4 tháng 8 Ất Hợi(DL, 21 đến 31 8 1935) mới giáng cho Tân Kinh. Ấy là một giọt nước Cam Lộ của Đức Từ Bi rưới chan đặng gội nhuần cho các đẳng linh hồn của toàn Thế Giới.
  Chúng ta thầm xét thì đủ hiểu rằng: Đã trải qua mười năm Chí Tôn mới mở cơ tận độ. Cơ tận độ nhơn sanh duy kể từ ngày ban Tân Kinh nầy mà thôi.
  Thương thay cho những kẻ vô phần chịu phận thiệt thòi qui liễu trước ngày Tân Kinh chuyển Pháp. Ấy cũng là quả kiếp của Nhơn sanh do Thiên Thơ tiền định. Nếu chúng ta thương tưởng thì duy có một phương độ rỗi là trì tụng Di Lặc Chơn Kinh hầu các đẳng linh hồn đặng siêu thăng Tịnh độ.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page