Kinh Từ Tâm Và Phước Đức (NXB Tôn Giáo 2009) - Thích Nhật Từ, 46 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by nhandang123, Jul 13, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Kinh Từ Tâm Và Phước Đức
  NXB Tôn Giáo 2009
  Thích Nhật Từ
  46 Trang
  Giờ này chúng con dâng hết lòng thành hướng về Ba Ngôi Báu, phát nguyện thọ trì Pháp Bảo. Nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người đau khổ được an vui, tự tại. O Lại nguyện người người từ bỏ tham giận, si mê; tưới tẩm từ bi, hạnh phúc; làm lành lánh dữ, thương yêu đùm bọc lẫn nhau; thế giới dứt nghiệp binh đao; muôn loài an vui giải thoát. O Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi, hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian, sống trọn đời trong an vui tự tại. Từ nay, sạch hết não phiền, thoát vòng mê muội. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều chứng thành quả Phật. O Giới định huệ hương Giải thoát tri kiến quý khôn lường Ngào ngạt khắp muôn phương Ba nén tâm hương Chúng con nguyện cúng dường. O Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page