Lập Dự Án, Phương Án Kinh Doanh (NXB Hà Nội 2012) - Vũ Hoàng Nam, 88 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, May 30, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  PHẦN 1 NỘI DUNG.......................................................................................................... 2
  CHƯƠNG I DẪN NHẬP .................................................................................................. 3
  1.1. Hoạt động kinh doanh và dự án, phương án kinh doanh ................................ 3
  1.1.1. Bản chất của hoạt động kinh doanh ....................................................................... 3
  1.1.2. Dự án, phương án kinh doanh ................................................................................ 5
  1.1.3. Một số tình huống cần lập dự án, phương án kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động
  1.2. Sự cần thiết của lập dự án, phương án kinh doanh .......................................... 5
  1.3. Quy trình lập dự án, phương án kinh doanh..................................................... 6
  1.3.1. Chuẩn bị lập dự án, phương án kinh doanh ........................................................... 6
  1.3.2. Xây dựng các nội dung của dự án, phương án kinh doanh .................................... 7
  1.3.3. Xây dựng bản dự án, phương án kinh doanh tổng thể ........................................... 7
  1.3.4. Đánh giá và hoàn thiện bản dự án, phương án kinh doanh .................................... 8
  1.4. Nội dung cơ bản của dự án, phương án kinh doanh ......................................... 8
  1.4.1. Giới thiệu tóm tắt ................................................................................................... 8
  1.4.2. Trình bày thông tin chung về doanh nghiệp .......................................................... 8
  1.4.3. Mô tả sản phẩm, dịch vụ và tổ chức sản xuất ........................................................ 9
  1.4.4. Phân tích thị trường và dự kiến chiến lược kinh doanh ......................................... 9
  1.4.5. Dự kiến tổ chức quản lý và nhân sự ....................................................................... 9
  1.4.6. Lập kế hoạch tài chính ........................................................................................... 9
  1.4.7. Phụ lục của dự án, phương án kinh doanh ............................................................. 9
  1.5. Các yêu cầu cơ bản đối với một bản dự án, phương án kinh doanh ............... 9
  1.6. Một số phần mềm trợ giúp lập dự án, phương án kinh doanh ...................... 10
  1.6.1. Phần mềm trợ giúp tính toán ................................................................................ 10
  1.6.2. Phần mềm lập và theo dõi thực hiện kế hoạch ..................................................... 11
  CHƯƠNG 2 TRÌNH BÀY THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP ............... 13
  2.1. Trình bày vắn tắt ................................................................................................ 13
  2.2. Hình thức pháp lý và sở hữu doanh nghiệp ......................................................... 13
  2.2.1. Hình thức pháp lý ................................................................................................. 14
  2.2.2. Sở hữu doanh nghiệp ............................................................................................ 14
  2.3. Giới thiệu địa điểm và cơ sở vật chất ............................................................... 15
  2.4. Giới thiệu lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp .............................................. 15
  2.5. Kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một số năm gần nhất ................ 16
  2.5.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ................................................................ 17
  2.5.2. Bảng cân đối kế toán ............................................................................................ 18
  2.5.3. Chỉ số tài chính của doanh nghiệp ....................................................................... 19
  2.5.4. Lưu ý khi trình bày kết quả tài chính của doanh nghiệp ...................................... 19
  CHƯƠNG 3 MÔ TẢ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT .............. 21
  3.1. Trình bày vắn tắt ................................................................................................ 21
  3.2. Mô tả sản chi tiết sản phẩm và dịch vụ ............................................................ 22
  3.3. So sánh với sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp khác ........................... 22
  3.4. Thông tin về quy mô tiêu thụ hiện nay và dự kiến trong thời gian tới ......... 23
  3.5. Công nghệ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ ...................................... 23
  3.6. Nguồn đầu vào cho sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ ....................... 24
  3.7. Dự kiến phát triển sản phẩm tương lai ............................................................ 24
  CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH THỊ TRưỜNG VÀ DỰ KIẾN CHIẾN LưỢC KINH DOANH
  4.1. Trình bày vắn tắt ................................................................................................ 27
  4.2. Mô tả thị trường ................................................................................................. 27
  4.2.1. Tìm kiếm thông tin về ngành kinh doanh ............................................................ 28
  4.2.2. Nhận định xu hướng vĩ mô .................................................................................. 28
  4.2.3. Phân tích ngành kinh doanh ................................................................................. 29
  4.3. Chiến lược kinh doanh....................................................................................... 30
  4.3.1. Lựa chọn thị trường mục tiêu ............................................................................... 30
  4.3.2. Xây dựng hệ thống phân phối .............................................................................. 31
  4.3.3. Chính sách giá ...................................................................................................... 32
  4.3.4. Lựa chọn chính sách truyền thông ....................................................................... 32
  CHƯƠNG 5 DỰ KIẾN TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ NHÂN SỰ .................................. 35
  5.1. Trình bày vắn tắt ................................................................................................ 35
  5.2. Cơ cấu tổ chức quản lý ...................................................................................... 36
  5.2.1. Lựa chọn nguyên lý xây dựng cơ cấu tổ chức ..................................................... 36
  5.2.2. Xác định nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận .................................................... 37
  5.2.3. Xác định các quan hệ và cơ chế kiểm soát trong cơ cấu tổ chức ......................... 38
  5.3. Kế hoạch nhân sự ................................................................................................. 38
  5.3.1. Xác định nhu cầu nhân sự .................................................................................... 38
  5.3.2. Tuyển dụng nhân sự ............................................................................................. 39
  5.3.3. Chi phí nhân sự .................................................................................................... 39
  CHƯƠNG 6 LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ............................................................... 42
  6.1. Lô-gic tài chính của dự án, phương án kinh doanh ........................................ 42
  6.2. Quá trình xây dựng kế hoạch tài chính ............................................................ 43
  6.2.1. Định hướng lập kế hoạch tài chính ...................................................................... 44
  6.2.2. Lập kế hoạch tài chính cho từng bộ phận ............................................................ 44
  6.2.3. Tổng hợp kế hoạch tài chính từ các bộ phận........................................................ 45
  6.2.4. Thảo luận và thống nhất kế hoạch tài chính cho phương án ................................ 45
  6.2.5. Một số lưu ý về quá trình lập kế hoạch tài chính cho phương án ........................ 45
  6.3. Nguồn vốn và phương thức huy động vốn ....................................................... 45
  6.4. Phân tích tài chính của dự án, phương án kinh doanh .................................. 46
  6.4.1. Chỉ tiêu tài chính và chỉ số tài chính .................................................................... 46
  6.4.2. Phân tích tài chính cho dự án, phương án kinh doanh ......................................... 47
  CHƯƠNG 7 ĐÁNH GIÁ VÀ HOÀN THIỆN DỰ ÁN, PHưƠNG ÁN KINH DOANH
  7.1. Đánh giá dự án, phương án kinh doanh .......................................................... 51
  7.1.1. Những người có thể tham gia đánh giá dự án, phương án kinh doanh ................ 51
  7.1.2. Tiêu chính đánh giá .............................................................................................. 52
  7.1.3. Dự phòng rủi ro cho dự án, phương án kinh doanh ............................................. 52
  7.2. Hoàn thiện dự án, phương án kinh doanh ....................................................... 53
  7.2.1. “NÊN” .................................................................................................................. 53
  7.2.2. “KHÔNG NÊN”................................................................................................... 53
  PHẦN 2 HưỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CÁC HưỚNG DẪN CHUNG
  CHƯƠNG 1:DẪN NHẬP ................................................................................................ 59
  1.1. Phương pháp giảng dạy và sử dụng tài liệu ......................................................... 59
  1.2. Tình huống và câu hỏi thảo luận có thể sử dụng.................................................. 59
  1.3. Giới thiệu tài liệu đọc thêm .................................................................................. 59
  CHƯƠNG 2:TRÌNH BÀY THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP ............... 61
  2.1. Phương pháp giảng dạy và sử dụng tài liệu ......................................................... 61
  2.2. Tình huống và câu hỏi thảo luận có thể sử dụng.................................................. 61
  2.3. Giới thiệu tài liệu đọc thêm .................................................................................. 62
  CHƯƠNG 3:MÔ TẢ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT .............. 63
  3.1. Phương pháp giảng dạy và sử dụng tài liệu ......................................................... 63
  3.2. Tình huống và câu hỏi thảo luận có thể sử dụng.................................................. 63
  3.3. Giới thiệu tài liệu đọc thêm .................................................................................. 63
  CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ DỰ KIẾN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
  4.1. Phương pháp giảng dạy và sử dụng tài liệu ......................................................... 64
  4.2. Tình huống và câu hỏi thảo luận có thể sử dụng.................................................. 64
  4.3. Giới thiệu tài liệu đọc thêm .................................................................................. 65
  CHƯƠNG 5 DỰ KIẾN TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ NHÂN SỰ .................................. 66
  5.1. Phương pháp giảng dạy và sử dụng tài liệu ......................................................... 66
  5.2. Tình huống và câu hỏi thảo luận có thể sử dụng.................................................. 66
  5.3. Giới thiệu tài liệu đọc thêm .................................................................................. 67
  CHƯƠNG 6: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH .............................................................. 68
  6.1. Phương pháp giảng dạy và sử dụng tài liệu ......................................................... 68
  6.2. Tình huống và câu hỏi thảo luận có thể sử dụng.................................................. 68
  6.3. Giới thiệu tài liệu đọc thêm .................................................................................. 68
  CHƯƠNG 7:ĐÁNH GIÁ VÀ HOÀN THIỆN DỰ ÁN, PHưƠNG ÁN KINH DOANH 69
  7.1. Phương pháp giảng dạy và sử dụng tài liệu ......................................................... 69
  7.2. Tình huống và câu hỏi thảo luận có thể sử dụng.................................................. 69
  7.3. Giới thiệu tài liệu đọc thêm .................................................................................. 69
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Lập Dự Án, Phương Án Kinh Doanh
  • NXB Hà Nội 2012
  • Vũ Hoàng Nam
  • 88 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/FC31D2EB4D3B98B
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 3, 2019

Share This Page