Lập Trình Web Với Asp.net - Nguyễn Minh Quý, 171 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Sep 28, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Trước đây và cảngày nay, trong lĩnh vực phát triển phần mềm có rất nhiều (hàng ngàn thậm chí hàng vạn) ngôn ngữlâp trình được sửdụng đểphát triển phần mềm (nhưDelphi, Ada, Cobol, Fortran, Basic, LISP, Prolog, Foxpro, Java, Pascal, C/C++, Visual Basic, VC++, C#...). Mỗi ngôn ngữ đều có những ưu và nhược điểm riêng, chẳng hạn Fortran là lựa chọn sốmột cho các tính toán khoa học; Prolog là lựa chọn rất tốt đểphát triển các phần mềm thông minh (AI, Expert Systems…); Java có lợi thếphát triển các ứng dụng mạng, ứng dụng Mobile và độc lập hệ điều hành (Write One – Run Everywhere); Visual Basic tỏra dễhọc và dễphát triển các ứng dụng Winform; C# vượt trội bởi sựkết hợp giữa sức mạnh của C++ và sựdễdàng của Visual Basic
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
     

Share This Page