Lịch Sử Đức Phật A Di Đà Và Các Bồ Tát - Thích Nữ Tâm Thường, 681 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 20, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lịch sử đức Phật A Di Đà và các Bồ Tát
  (Kinh Bi Hoa)

  Thích Nữ Tâm Thường dịch
  681 Trang
  Một thời Phật ngự tại núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng với đông đủ sáu vạn hai ngàn vị đại Tỳ kheo Tăng đều là bậc A La Hán, đã sạch các lậu, không còn phát sinh phiền não, đã được tự tại hoàn toàn, được tâm giải thoát, được huệ giải thoát, giống như voi chúa đã thuần thục hoàn toàn, việc làm đã xong, đã rũ bỏ gánh nặng, được tự lợi, cắt đứt các trói buộc; với trí tuệ chơn chánh giải thoát, tâm được tự tại đối với tất cả, đã đạt đến bờ bên kia, chỉ trừ tôn giả A Nan.
  Các bậc đại Bồ Tát này có đến bốn trăm bốn chục vạn vị Bồ Tát Di Lặc làm thượng thủ, đều được Đà La Ni, nhẫn nhục, thiền định, hiểu rõ các pháp đều không, không có tướng nhất định. Các bậc đại sĩ như vậy đều là bậc không còn thối chuyển.
  Bấy giờ, có Đại Phạm thiên vương cùng với vô lượng trăm ngàn các Phạm Thiên tử, Tha Hóa Tự Tại thiên vương cùng quyến thuộc bốn trăm vạn người đông đủ, Hóa Lạc thiên vương cùng với quyến thuộc ba trăm năm mươi vạn người đông đủ, Đâu Suất thiên vương cùng quyến thuộc ba trăm vạn người đông đủ, Dạ Ma thiên vương cùng quyến thuộc ba trăm năm chục vạn người đông đủ, Đao Lợi thiên vương là Thích Đề Hoàn Nhơn cùng quyến thuộc bốn trăm vạn người đông đủ, Tỳ Sa Môn thiên vương cùng quỷ thần quyến thuộc mười vạn đông đủ, Tỳ Lâu Lạc thiên vươngcùng Câu Biện Trà quyến thuộc một ngàn đông đủ, Tỳ Lâu Lạc Xoa thiên vương cùng các rồng quyến thuộc một ngàn đông đủ, Đề Đầu Lại Tra thiên vương cùng Kiền Thát bà quyến thuộc một ngàn đông đủ, Nan Đà Long Vương, Ba Nan Đà Long Vương mỗi vị cũng cùng một ngàn quyến thuộc đông đủ. Các chúng hội này đều đã phát tâm hướng đến Đại thừa, đã tu hành sáu Ba La Mật.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page