Luận Bàn Tam Quốc (NXB Văn Học 1996) - Mao Tôn Cương, 329 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by quanh.bv, Jan 14, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luận Bàn Tam Quốc
  NXB Văn Học 1996
  Mao Tôn Cương
  Dịch: Phan Kế Bính
  329 Trang
  Tam Quốc diễn nghĩa là một bộ tiểu thuyết cổ điển dài được nhân dân ưa thích. Mao Tôn Cương tước bớt một số phần mê tín, nhân quả báo ứng và nhưng tình tiết hoang đường. Ông đã viết thêm làm nội dung cuốn truyện phong phú lên rất nhiều, nâng cao ngôn ngữ lên mức nghệ thuật.
  Hồi 1: Tiệc vườn đào, anh hùng kết nghĩa
  Hồi 2: Trương Dực Đức giận đánh đốc bưu
  Hồi 3: Tiệc Ôn Minh, Đổng Trác mắng Đinh Nguyên
  Hồi 4: Phế Hán Đế, Trần Lưu lên ngôi
  Hồi 5: Phát hiệu triệu, các trấn hưởng ứng Tào Công
  Hồi 6: Đốt kim quyết, Đổng Trác làm càn
  Hồi 7: Viên Thiệu qua cầu đánh Công Tôn
  Hồi 8: Vương tư đồ khéo dụng liên hoàn kế
  Hồi 9: Trừ hung bạo, Lữ Bố giúp tư đồ
  Hồi 10: Giúp nhà vua, Mã Đằng khởi nghĩa
  Hồi 11: Lưu Hoàng Thúc cứu Khổng Dung ở Bắc Hải
  Hồi 12: Đào Cung Tổ ba lần nhượng Từ châu
  Hồi 13: Lí Thôi, Quách Dĩ một trận giao tranh
  Hồi 14: Tào Mạnh Đức rời giá đến Hứa Đô
  Hồi 15: Thái Sử Từ ham đả tiểu Bá Vương
  Hồi 16: Cửa nha môn, Phụng Tiên bắn kích
  Hồi 17: Viên Công Lộ cất bảy cánh quân
  Hồi 18: Giả Văn Hoà liệu kế đánh thắng giặc
  Hồi 19: Thành Hạ Bì Tào Tháo dùng binh
  Hồi 20: Tào A Man ra săn ruộng Hứa Điền
  Hồi 21: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng
  Hồi 22: Viên, Tào đều cất ba quân mã bộ
  Hồi 23: Nễ Chính Bình khoả thân mắng giặc
  Hồi 24: Quốc Tặc hành hung giết Quý Phi
  Hồi 25: Đóng Thổ Sơn, Quan Công giao ước ba việc
  -------

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page