Luật Doanh Nghiệp (NXB Hồng Đức 2012) - Phương Anh, 160 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by admin, Jun 26, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luật Doanh nghiệp - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11
  được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 quy định: thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh...

  Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.

  Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Trường hợp thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại. Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty, thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết...
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  Đối với công ty cổ phần thì cổ đông phổ thông không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì thành viên Hội đồng quản trị và người đại đại diện theo pháp luật của công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút...
  • Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.
  Chương I: Những quy định chung
  Chương II: Thành lập doanh nghiệp và đăng kí kinh doanh
  Chương III: Công ty trách nhiệm hữu hạn
  Chương IV: Công ty cổ phần
  Chương V: Công ty hợp danh
  Chương VI: Doanh nghiệp tư nhân
  Chương VII: Nhóm công ty
  Chương VIII: Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp
  Chương IX: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp
  Chương X: Điều khoản thi hành.
  • Luật Doanh Nghiệp
  • NXB Hồng Đức 2012
  • Phương Anh
  • 160 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://thuvien.tvu.edu.vn/ebook/128/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-luat-phap.4709/
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 3, 2016

Share This Page