Luật Trùng Trị Tỳ Ni - Thích Đổng Minh dịch (Trọn Bộ 2 Tập - 19 Quyển)

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 22, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luật Trùng Trị Tỳ Ni
  Thích Đổng Minh dịch
  (Trọn Bộ 2 Tập - 19 Quyển)
  Giáo pháp của Như Lai vang lừng khắp Ðông Ðộ, trước sau đều nhờ vào giới luật. Pháp âm từ bi nhờ vậy ban bố cho chúng sanh, mở mang hưng thịnh và hoàn bị đến ngày nay.
  Giới luật thịnh hay suy đều do con người, mà nay con người đã đến lúc quá suy đồi!
  Việc truyền giới các nơi trong quốc độ này phần nhiều chưa y vào Luật và Pháp. Nói đúng hơn, thậm chí ngày nay, sự truyền giới và thọ giới trong nước ta đều sai lầm. Thật là sự sai lầm cho cả mình và người. Tất cả tệ trạng này đều do thầy trò truyền thừa cho nhau trái với lời dạy của Phật đã chế định.
  Ngài Thiên Thọ Chấn Công Hòa thượng tinh tường tu tập ba tông, thấu triệt tận những chỗ vi tế. Ngài chống tích trượng du hóa nơi đất Tần, gặp cơ duyên trú ở Thiên Thọ. Ngài cảm thương cho luật pháp không được hoằng truyền, nên phát nguyện thay đổi tệ trạng này.
  Hơn mười năm, ngài lấy Luật làm đầu. Nên dưới ngài có một số các vị có tâm chí muốn truyền trì giới luật, trong đó Tỳ-kheo Tấn Liêu nhiệt thành và có khả năng nhất. Tấn Liêu thiên tư đặc biệt chuyên về Luật tông, xem hết giáo lý Tỳ-nại-da (giới luật), nghiên cứu cùng tận cương chỉ của năm thiên.
  Link download
  Tập 1
  Download-Quyển 1-1
  Download-Quyển 1-2
  Download-Quyển 1-3
  Download-Quyển 1-4
  Download-Quyển 1-5
  Download-Quyển 1-6
  Download-Quyển 1-7
  Download-Quyển 1-8
  Download-Quyển 1-9
  -
  Tập 2
  Download-Quyển 2-1
  [URL='[url]http://hoavouu.com/images/file/VhmIAmEx0QgQAFkk/tap-2-quyen-11.pdf'][/url]Download-Quyển 2-2[/URL]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][URL='[url]http://hoavouu.com/images/file/Q92MAmEx0QgQAP1V/tap-2-quyen-12.pdf'][/url]Download-Quyển 2-3[/URL][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][URL='[url]http://hoavouu.com/images/file/cEGPAmEx0QgQAFJz/tap-2-quyen-13.pdf'][/url]Download-Quyển 2-4[/URL][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][URL='[url]http://hoavouu.com/images/file/hgSUAmEx0QgQAMFH/tap-2-quyen-14.pdf'][/url]Download-Quyển 2-5[/URL][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][URL='[url]http://hoavouu.com/images/file/QS2bAmEx0QgQAK9D/tap-2-quyen-15.pdf'][/url]Download-Quyển 2-6[/URL][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][URL='[url]http://hoavouu.com/images/file/QS2bAmEx0QgQADoc/tap-2-quyen-16.pdf'][/url]Download-Quyển 2-7[/URL][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][URL='[url]http://hoavouu.com/images/file/F_CfAmEx0QgQADwW/tap-2-quyen-17.pdf'][/url]Download-Quyển 2-8[/URL][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][URL='[url]http://hoavouu.com/images/file/elKiAmEx0QgQAIE4/tap-2-quyen-18.pdf'][/url]Download-Quyển 2-9[/URL][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][URL='[url]http://hoavouu.com/images/file/37SkAmEx0QgQACxH/tap-2-quyen-19.pdf'][/url]Download-Quyển 2-10[/URL][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page