Mông Sơn Thí Thục Yếu Giải (NXB Quang Minh 2012) - Thích Phước Thái, 107 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by nhandang123, Jul 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Mông Sơn Thí Thục Yếu Giải
  NXB Quang Minh 2012
  Thích Phước Thái
  107 Trang
  Quán Tự tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành thức, vô nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân ý, vô sắc thinh, hương vị, xúc, pháp: vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệt vô đắc.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page