Một Số Điều Cần Biết Về Công Tác Hội Nông Dân Cấp Cơ Sở (NXB Chính Trị 2012) - Nguyễn Văn Tân

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-2_0-45-32.png
  Vấn đề nong nghiệp, nong dan, nong thon được Đảng va Nha nước ta đặc biệt quan tam va coi đo la một khau quan trọng để phat triển đất nước theo hướng dan giau, nước mạnh, dan chủ, cong bằng, văn minh. Để gop phần đưa đường lối, chinh sach của Đảng va Nha nước đến với giai cấp nong dan va từng bước phat triển nong nghiệp toan diện, hiệu quả, bền vững theo hướng cong nghiệp hoa, hiện đại hoa, phat huy ưu thế của nền nong nghiệp nhiệt đới gắn với giải quyết tốt cac vấn đề nong dan, nong thon, thi vai tro của Hội Nong dan Việt Nam la rất quan trọng. Hội co vai tro tập hợp, tuyen truyền, giao dục, vận động hội vien, nong dan thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, gop phần quan trọng vao việc tham gia xay dựng, bảo vệ Đảng. Hội la cơ sở chinh trị của Nha nước Việt Nam, co vai tro tham gia quản ly nha nước va xa hội; tham gia xay dựng chinh sach, phap luật, bộ may tổ chức của Nha nước; tham gia tuyen truyền, phổ biến phap luật; vận động hội vien nong dan thực hiện chinh sach, phap luật của Nha nước; giao dục hội vien, nong dan nang cao y thức va năng lực lam chủ, tham gia xay dựng va giam sat hoạt động của cac cơ quan nha nước
  • Một Số Điều Cần Biết Về Công Tác Hội Nông Dân Cấp Cơ Sở
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nguyễn Văn Tân
  • 86 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/202B782E733B9F4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 2, 2021

Share This Page