Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Của Công Tác Tư Tưởng Lý Luận - Phạm Tất Thắng, 389 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Aug 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-4_23-10-18.png
  Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta lãnh đạo hơn 20 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, vào tương lai phát triển của đất nước, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong những thành tựu đó, công tác tư tưởng, lý luận của Đảng có đóng góp quan trọng và được Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trưng ương khoá X đánh giá là đã "góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, khẳng định và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; gắn kết chặt chẽ hơn với những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; việc đấu tranh chống lại các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị... bước đầu được đẩy mạnh, có nhiều cố gắng tìm tòi, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động”.
  • Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Của Công Tác Tư Tưởng Lý Luận
  • NXB Chính Trị 2010
  • Phạm Tất Thắng
  • 389 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4729
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page