Một Số Vấn Đề Phát Triển Xã Hội Ở Việt Nam Trong Tiến Trình Đổi Mới - Phạm Xuân Nam, 260 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by cv9tt4, Jul 13, 2021.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  [​IMG]
  Từ những thập niên cuối của thế kỷ XX đến nay, trên thế giới ngưcri ta đã và đang bàn nhiều về các lý tìiuyết phát triển xà hội theo nghĩa rộng hoặc nghĩa hẹp, tùy ứieo cách tiếp cận. Trong đó, vni thế ngày càng nghiêng về lý thuyết phát ừiển bền vững dựa ừên các tìụ cột là kinh tế phồn vinh, xã hội hài hòa, văn hóa lành mạnh, chính trị dân chủ, môi trường trong sạch. Mỗì trụ cột đỗ đều có vai trò quan ừọng riêng, đồng thời giữa chúng lại có mối quan hệ tác động qua lại mật tíiiết với nhau. Điều đó giải thích tại sao, ữên cơ sở tổng kết những vấn đề lý luận và tìiực tiễn cốt lõi sau 25 năm đổi mới, Đại hội XI cùa Đảng đã xác định; Mục tiêu chiến lược của phát tìiển xã hội (theo nghĩa rộng) ừong thời kỳ quá độ lên chù nghĩa xã hội ở Việt Nam là xây dựng tìiành công xã hội xã hội chủ nghĩa cfáfỉ giàu, nưởc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Còn ứieo nghĩa hẹp, thi đỏ là: Xây dựng một cộng đồng xâ hội hM hòa, trong đỏ các giai cẩp, các tầng ỉớp dân cư đoàn kết, bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi; thực hiện tiến bộ và công băng ngay trong từng bước và từng chứứi sách; không ngừng nâng cao đời sổng vật chất và đờỉ sổng tỉnh thần của nhân dâiL
  • Một Số Vấn Đề Phát Triển Xã Hội Ở Việt Nam Trong Tiến Trình Đổi Mới
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2015
  • Phạm Xuân Nam
  • 260 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73391
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 14, 2021

Share This Page