Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Thời Kỳ Mới (NXB Chính Trị 2015) - Nguyễn Vĩnh Thắng 204 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-10_11-10-12.png
  Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Trong những năm qua, nhất là hơn 30 năm đổi mới đất nước, Đảng ta đã thường xuyên đổi mới tư duy lý luận về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Đồng thời, đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hệ thống quan điểm lý luận của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân được thể hiện trong các văn kiện Đại hội Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, nhất là trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa IX và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương
  • Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Thời Kỳ Mới
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nguyễn Vĩnh Thắng
  • 204 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/401663BCC07AD2E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 10, 2021

Share This Page