Một Số Vấn Đề Về Giai Cấp Công Nhân Và Công Đoàn Việt Nam (NXB Chính Trị 1997) - Văn Tạo, 175 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quynh24, Sep 28, 2020.

 1. quynh24

  quynh24 New Member

  [​IMG]
  Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta một di sản vô giá đó là hệ thống các quan điểm, tư tưởng của Người trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, quân sự, ngoại giao... Quan điểm của Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân (GCCN) và tổ chức Công đoàn Việt Nam được hình thành trong quá trình đi tìm đường cứu nước, tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin và ngày càng được khẳng định trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.Trong di sản tư tưởng của Người, có thể nhận thấy điều đặc sắc này: đặt GCCN không tách rời lực lương đông đảo những người lao động và tổ chức chính trị - xã hội của GCCN là Công đoàn; tổ chức và hoạt động Công đoàn luôn được gắn với bản chất và vai trò của GCCN dưới sự lănh đạo của Đảng. Theo tư tưởng của Người, GCCN là lãnh đạo cách mạng thông qua chính đảng của giai cấp mình đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. GCCN là lực lượng chủ yếu, là gốc của cách mạng Việt Nam. Xây dựng GCCN lớn mạnh tạo thành lực lượng to lớn quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
  • Một Số Vấn Đề Về Giai Cấp Công Nhân Và Công Đoàn Việt Nam
  • NXB Chính Trị 1997
  • Văn Tạo
  • 175 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=74384
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 28, 2020

Share This Page