Một Số Vấn Đề Về Trí Thức Việt Nam (NXB Chính Trị 1998) - Nguyễn Thanh Tuấn, 209 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhân Sự' started by ledung12, Sep 28, 2020.

 1. ledung12

  ledung12 Member

  [​IMG]
  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và ngày càng tác động mạnh mẽ đến nước ta, trong bối cảnh đó, vai trò của đội ngũ trí thức thể hiện ở nhiều lĩnh vực hoạt động. Cụ thể là: cung cấp luận cứ khoa học và tư vấn, phản biện để góp phần xây dựng đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trực tiếp nâng cao dân trí và giáo dục, đào tạo nhân lực cho cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam.Những năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn nhấn mạnh: “Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”
  • Một Số Vấn Đề Về Trí Thức Việt Nam
  • NXB Chính Trị 1998
  • Nguyễn Thanh Tuấn
  • 209 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=79948
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 28, 2020

Share This Page