Mục Lục Châu Bản Triều Nguyễn Tập 1-Triều Gia Long (NXB Đại Học 1960) - Cao Văn Luận, 259 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by nhandang123, May 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-2-1_16-16-22.png
  Một trong những nhiệm-vụ cùa Viện Đại-Học Huê là sự khai thác nển sử-học quốc-gia, theo lập trường dân-tộc cùng phưong-pháp khoa-học. Sờ dĩ Chính-Phù lựa chọn Huỉ làm trụ-sờ cho'một Viện Đại-Học Quòc-Gia, chính là vì nhận định các điểu-kiện và hoàn-cảnh cồ-đô rất thích hợp vái nhiệm-vụ ầy. Viện Đại-Học Huề đã thiết thực nhận rõ trọng trách Chính-Phù giao phó, nên từ tháng 7 năm 1959 đã mòi một số sử-gia và các nhân-sĩ, thành lập « Ủy-Ban Phiên-Dịch Sử-Liệu Việt-Nam », đề tích-cực xúc tièn những công việc sưu-tẩm, chinh-đốn và phiên-dịch các loại sử-liệu cỏ liên-quan đèn quồc-sử.
  Từ khi thành lập, các ùy-viên đã đề-nghị lằy việc chinh đồn và biên-mục bộ Châu-bản triều Nguyễn làm công-tác đầu tiên của Ủy-Ban. Nhờ sự tán thành và khuyên khích cùa Tổng-Thòng Cộng-Hòa, kè-hoạch nẩy đã được thực hiện một cách mau chổng, lại nhờ sự viện trợ về nhân-viên của Harvard- Yenching Institute và vể kinh-phí ằn-loát của Hội Viện-Trợ Văn-Hóa Á-Châu (The Asia Foundation), công việc đưực tiỉn triền rầt thuận lọi. Bỏi vậy, trong một thòi gian rằt ngắn, ủy - Ban đã hoàn thành và ần-hành mục-lục các tập Châu - bản thuộc triều đại Gia - Long. Hiện giờ ủy-ban vẳn tièp-tục công việc biên-mục Châu-bản các triểu đại sau, và dự định ấn hành từng tập mục-lục.
  • Mục Lục Châu Bản Triều Nguyễn Tập 1-Triều Gia Long
  • NXB Đại Học 1960
  • Cao Văn Luận
  • 259 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1es2ABrs5KpTShPJV393Nz1fQmS1uXH3j
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 1, 2023

Share This Page