Mười Năm Khảo Đảo (Ấn Bản 2010) - Ánh Dương, 70 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 30, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Mười Năm Khảo Đảo
  Ấn Bản 2010
  Ánh Dương
  70 Trang
  Sau ngày 30–4–1975 Đạo Cao Đài gặp biết bao nhiêu khúc chiết, chúng tôi xin lược thuật những việc xảy ra có tổn thương đối với nền Đại Đạo nhứt là những khổ tâm của những vị nắm quyền điều khiển các cơ quan chánh trị Đạo. Đây cũng là những việc sàng sải những người dựa bóng từ bi đã mất cả đức tin với Đấng Cha Lành cùng những kẻ trung kiên tâm Thánh đức vậy.
  Từ năm 1926 Đức Quyền Giáo Tông, Đức Cao Thượng Phẩm, Đức Hộ Pháp phải vất vả đương đầu với Pháp bấy nhiêu thì đến 1975 những lãnh Đạo tinh thần của nền chánh giáo phải đổ lệ rơi châu bấy nhiêu đối với cộng sản.Ôn lại khoảng thời gian những năm sau cùng, Đạo bị thiệt thòi những gì? Từ cái tột đỉnh sung mãn đến cái tột đỉnh suy vi nó làm cho người tâm Đạo phải đắng đo suy gẫm.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page