Ngoại Giao Việt Nam Góc Nhìn Và Suy Ngẫm (NXB Chính Trị 2011) - Nguyễn Khắc Huỳnh, 288 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Ngoại giao Việt Nam thòi đại Hồ Chí Minh ra đời cùng vối việc thành lập nưốc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 2-9-194Õ. Hơn 66 nám qua, ngoại giao đã góp phần to lốn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quôc Việt Nam xã hội chủ nghía. Đến nay, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học, tác phấm, sách, báo... của các học giả. các chính khách, các nhà nghiên cứu, nhà sử học... trong và ngoài nước giới thiệu, tìm hiếu một cách tương đôi hộ thông và toàn diện lịch sử hơn 66 năm xây dựng và trưởng thành của nền ngoại giao Việt Nam thòi đại Hồ Chí Minh. Việc phân tích, đánh giá những chặng đưòng, những sự kiện lịch sủ nôi bật, những cái môc lớn của hoạt động ngoại giao íiể làm nôi bật lên truyền thông ngoại giao Việt Nam tinh tế và hiển hách vối tình yẻu đất nưốc tha thiết, ý chí độc lập, tự chủ. tinh thẩn dân chủ, nguyện vọng hòa bình và hữu nghị, những giá trị tinh thần vinh hằng mà dản tộc ta luôn luôn gắn bó và Ị)hát huy, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết có thể vận dụng kết quả cho hiện tại, là một việc làm vừa có ý np^hĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn.
  • Ngoại Giao Việt Nam Góc Nhìn Và Suy Ngẫm
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nguyễn Khắc Huỳnh
  • 288 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73385
  https://drive.google.com/file/d/13lpKAH5BSxBeJdx66Ht9_BU0RRV-55lu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 14, 2022

Share This Page