Nhật Tân Lược Thảo (NXB Đông Kinh 1932) - Nguyễn Xuân Đĩnh, 122 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Nói tóm lại, thì chính-kièn « nhật-tân » của tôi, là cốt khuvên Quốc-dân ta, đều phải tận-trung với Bản-Triều, lận-thành với Chính-Phủ lỉảo-IIỘ, mà thực-hành « Hiínli-MÚcli (lai-dong cài-lmrng », cho mọi dưửng « Học-thuột, Kinb-tè, Xả-hội » của ta, đêu dược tièa-bộ một cách « hợp-thời », đẻ xẽ có thó tluYa-dưừng lây cái địa-vị rât là sứng-đáng, mà sau này Chính-Phú Bảo-IIỘ xê liệu xiY-trí cho ta. Cùng-cuộc « Nhật-tân » nôn bắt dáu làm như thồ nào? Tòi đã phác-lhủo mây cải vôn-đé trên kia ; kè tuy dã là sơ-lứợc, nhưng còn e : có Iigưửi CÒ11 cho là giài-giòng quá, mà không buồn xem hèt; nôn tôi lại xin tóm dại-ý những vân-dỗ ây, mà nói ván như sau này:
  • Nhật Tân Lược Thảo
  • NXB Đông Kinh 1932
  • Nguyễn Xuân Đĩnh
  • 122 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/3A18E05C62A155A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 22, 2021

Share This Page