Những Vấn Đề Cơ Bản Về Hoạt Động Tham Gia Hội Chợ Triển Lãm Thương Mại Của Các Doanh Nghiệp

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, May 31, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  PHẦN 1. HéI CHî, TRIÓN L·M TH¦¥NG M¹I Vμ VAI TRß CñA Nã §èI VíI C¸C DOANH NGHIÖP KINH DOANH TRONG C¥ CHÕ THÞ TR¦êNG
  I. HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM - MỘT NỘI DUNG QUAN TRỌNG CỦA XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI
  1. Tính tất yếu của xúc tiến thƣơng mại đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
  2. Hội chợ, triển lãm thƣơng mại - Một nội dung quan trọng của xúc tiến thƣơng mại
  II. HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƢƠNG MẠI VÀ NHỮNG LỢI ÍCH ĐẠT ĐƢỢC KHI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỄN THƢƠNG MẠI 1. Khái niệm ......................................................................................................... 9
  2. Phân loại hội chợ, triển lãm .......................................................................... 10
  PHẦN II. NỘI DUNG THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƢƠNG MẠI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
  I. CÁC LOẠI HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƢỜNG NIÊN MÀ CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CÓ THỂ THAM GIA ..
  1. Hội chợ triển lãm trong nƣớc ......................................................................... 17
  2. Hội chợ, triển lãm ở nƣớc ngoài .................................................................... 20
  II. MỘT SỐ ĐƠN VỊ CHUYÊN TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM CỦA VIỆT NAM
  III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
  1. Các hoạt động trƣớc khi tham gia hội chợ, triển lăm .................................... 24
  2. Các công việc phải làm trong hội chợ, triển lãm thƣơng maị ....................... 38
  3. Các hoạt động diễn ra sau thời gian tham gia hội chợ, triển lãm .................. 44
  1. Điều kiện về phía doanh nghiệp .................................................................... 52
  2. Điều kiện về phía nhà tổ chức ....................................................................... 54
  3. Các điều kiện khác ......................................................................................... 54
  III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG ..................................................... 56
  PHẦN IV: HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU ................................................ 59
  Phần 1: Tham gia Hội chợ triển lãm và vai trò của tham gia hội chợ triển lãm đối với các doanh nghiệp ......
  PHẦN 2: NỘI DUNG THAM GIA HỘI CHỌ TRIỂN LÃM THƢƠNG MẠI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ..
  Phần 3: HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Những Vấn Đề Cơ Bản Về Hoạt Động Tham Gia Hội Chợ Triển Lãm Thương Mại Của Các Doanh Nghiệp
  • NXB Hà Nội 2012
  • Nguyễn Thị Xuân Hương
  • 65 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/13104110DB561C7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 3, 2019

Share This Page