Những Vấn Đề Kế Toán Cơ Bản Trong Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa (NXB Hà Nội 2012) - Vũ Đình Hiền

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, May 31, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ KẾ TOÁN CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
  1.1. TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP ......................................... 2
  1.1.1 Tài sản của doanh nghiệp ........................................................................................... 2
  1.1.2. Nguồn vốn của doanh nghiệp ..................................................................................... 3
  1.1.3. Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn ...................................................................... 4
  1.2. LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN .................................................................................. 5
  1.3. GHI SỔ KẾ TOÁN ................................................................................................... 7
  1.3.1. Tài khoản kế toán ....................................................................................................... 7
  1.3.2. Ghi kép vào tài khoản ................................................................................................. 8
  1.3.3. Hệ thống tài khoản kế toán ....................................................................................... 11
  1.4. KĨ THUẬT GHI SỔ VÀ SỬA CHỮA SAI SÓT CỦA KẾ TOÁN .................... 12
  1.4.1. Kĩ thuật ghi sổ .......................................................................................................... 12
  1.4.2. Kỹ thuật sửa chữa sai sót .......................................................................................... 12
  1.5. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
  1.5.1. Các căn cứ lựa chọn hình thức hạch toán kế toán .................................................... 14
  1.5.2. Các hình thức kế toán cõ bản .................................................................................... 14
  1.5.3. Tổ chức bộ máy kế toán ........................................................................................... 26
  CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ VÀ THANH TOÁN VỚI NGưỜI MUA
  2.1. NGUYÊN TẮC, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ
  2.2. KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ ........................................................... 27
  2.2.1. Kế toán chi tiết thành phẩm, hàng hoá ..................................................................... 27
  2.2.2. Kế toán tổng hợp thành phẩm, hàng hoá trong doanh nghiệp theo phương pháp kê khai thường xuyên
  2.3. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ ................ 29
  2.3.1. Chứng từ kế toán ...................................................................................................... 30
  2.3.2. Tài khoản kế toán ..................................................................................................... 31
  2.3.3. Kế toán tiêu thụ và thanh toán với người mua ......................................................... 33
  2.4. Kế toán giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại ................................................... 35
  2.4.1. Tài khoản kế toán ..................................................................................................... 35
  2.4.2. Trình tự kế toán ........................................................................................................ 36
  2.5. Kế toán thanh toán với người mua ....................................................................... 37
  CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ VÀ THANH TOÁN VỚI NGưỜI BÁN
  3.1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNGTRONG KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ
  3.1.1. Phân loại vật liệu ...................................................................................................... 38
  3.1.2. Phân loại công cụ, dụng cụ ....................................................................................... 38
  3.1.3. Nhiệm vụ của kế toán vật liệu, CCDC ..................................................................... 39
  3.2. TÍNH GIÁ THỰC TẾ VẬT LIỆU ........................................................................ 39
  3.2.1. Giá thực tế vật liệu nhập kho .................................................................................... 39
  3.2.2. Giá thực tế vật liệu xuất kho ..................................................................................... 39
  3.3. KẾ TOÁN CHI TIẾT VẬT LIỆU ........................................................................ 44
  3.3.1. Phương pháp thẻ song song ...................................................................................... 45
  3.3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển .................................................................... 47
  3.3.3. Phương pháp sổ số dư ............................................................................................... 47
  3.4. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU, DỤNG CỤ THEO PHưƠNG PHÁP KÊ KHAI THưỜNG XUYÊN
  3.4.1. Tài khoản kế toán ..................................................................................................... 49
  3.4.2. Trình tự kế toán ........................................................................................................ 50
  3.4.3. Kế toán kết quả kiểm kê vật liệu, công cụ ................................................................ 58
  3.5. KẾ TOÁN TỔNG HỢP VẬT LIỆU THEO PHưƠNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KÌ.
  3.5.1. Tài khoản kế toán ..................................................................................................... 59
  3.5.2. Trình tự kế toán ........................................................................................................ 59
  3.6. KẾ TOÁN XUẤT DÙNG CÔNG CỤ, DỤNG CỤ .............................................. 61
  3.6.1. Phương pháp phân bổ một lần .................................................................................. 61
  3.6.2. Phương pháp phân bổ nhiều lần ............................................................................... 61
  CHƯƠNG 4 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ..................................................................... 63
  4.1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ............................ 63
  4.1.1. Khái niệm và ý nghĩa ................................................................................................ 63
  4.1.2. Phân loại TSCĐ ........................................................................................................ 63
  4.1.3. Tính giá TSCĐ ......................................................................................................... 65
  4.2. KẾ TOÁN CHI TIẾT TSCĐ ................................................................................. 67
  4.3. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TSCĐ .............................................................................. 69
  4.3.1. Tài khoản kế toán ..................................................................................................... 69
  4.3.2. Kế toán tăng TSCĐ .................................................................................................. 69
  4.3.3. Kế toán giảm TSCĐ ................................................................................................. 76
  4.4. KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ ............................................................................. 81
  4.4.1. Tính mức khấu hao TSCĐ ........................................................................................ 81
  4.4.2. Kế toán khấu hao TSCĐ ........................................................................................... 82
  4.5. KẾ TOÁN SỬA CHỮA TSCĐ .............................................................................. 83
  4.5.1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ .................................................................... 83
  4.5.2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ ..................................................................................... 83
  CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ..... 86
  5.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT .......................................................................... 86
  5.1.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ............................... 86
  5.1.2. Các phương pháp hạch toán chi phí sản xuất ........................................................... 86
  5.1.3. Trình tự kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .................................. 87
  5.1.4. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên .......................... 87
  5.2. KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KÌ ......................... 90
  5.2.1. Kiểm kê sản phẩm dở dang ...................................................................................... 90
  5.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang ..................................................................................... 91
  5.3. CÁC PHưƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ................................. 94
  5.3.1. Phương pháp trực tiếp (giản đơn) ............................................................................. 94
  5.3.2. Phương pháp tổng cộng chi phí ................................................................................ 94
  5.3.3. Phương pháp hệ số .................................................................................................... 94
  5.3.4. Phương pháp tỉ lệ ...................................................................................................... 96
  5.4. CÁC PHưƠNG ÁN TÍNH GIÁ THÀNH TRONG MỘT SỐ LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
  5.4.1. Phương án tính giá thành theo đơn đặt hàng ............................................................ 96
  5.4.2. Phương án phân bước hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ................ 96
  5.4.3. Phương án tính giá thành theo định mức ................................................................ 100
  CHƯƠNG 6: MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LưỢNG – LỢI NHUẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH PHưƠNG ÁN KINH DOANH
  6.1. Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận .................................. 101
  6.2. Xác định điểm hòa vốn trong phương án kinh doanh....................................... 102
  6.3. Đánh giá các phương án kinh doanh bằng công cụ phân tích CVP ................ 104
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Những Vấn Đề Kế Toán Cơ Bản Trong Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • NXB Hà Nội 2012
  • Vũ Đình Hiền
  • 112 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/D01C1A1C0ADF84B
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 3, 2019

Share This Page