Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Sửa Đổi, Bổ Sung Hiến Pháp 1992 - Võ Khánh Vinh, 364 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Jun 15, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hiến pháp hiện hành năm 1992 của nước ta được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 đến nay đã trải qua 20 năm thi hành. Với tính chất là nền tảng chính trị - pháp lý của quốc gia, Hiến pháp năm 1992 đã góp phần to lớn vào thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước trong những năm vừa qua. Đứng trước đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dựa trên nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, phù hợp với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi cần phải có sự nghiên cứu cơ bản, công phu cả về nội dung lẫn hình thức để Hiến pháp thực sự trở thành công cụ đắc lực, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định của Hiến pháp năm 1992 đã trở thành yêu cầu tất yếu khách quan nhằm kịp thời thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là Cương lĩnh và các Nghị quyết được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua.
  • Tên sách: Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Sửa Đổi, Bổ Sung Hiến Pháp 1992
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2013
  • Tác giả: Võ Khánh Vinh
  • Số Trang: 364
  • Kiểu file: SWF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-...eu-hoc-va-nghien-cuu-phap-luat-viet-nam.4709/
  http://220.231.122.108:8030/VietDataFullText/BOSUNG4QUY2015//SVKHTCNN0179.swf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page