Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ, 213 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 23, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh
  Thích Minh Tuệ
  213 Trang
  Người xưa nói: “Một niệm lành, niệm mãi trong tâm, tâm sẽ trọn lành“. Niệm lành mà còn vậy, huống chi hằng ngày tâm hành giả tu Tịnh Độ, luôn duyên vào A Di Đà Phật..Nên Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: “Tâm làm Phật, Tâm là Phật“ là ý này đây. Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích đại sư nói: “Mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi“. Tâm đã là phật, thì còn tìm phật ở đâu nữa?…..
  Công đức xưng danh thật bất khả tư nghì, hàng phàm phu tội chướng, phạm tội ngũ nghịch còn mong cứu độ mà niệm phật vãng sanh, khen cho chúng ta trong vòng sanh tử mà bỏ pháp này thì biết nương vào đâu?? Kinh Niết Bàn nói: “Một tiếng niệm Phật phân làm mười sáu phần công đức. Nếu có một người bố thí cho chúng sanh khắp cả một thế giới trải qua ba tháng nhưng chỉ đem một phần trong mười sáu phần công đức của một tiếng niệm Phật thì cũng hơn công đức người bố thí kia“.
  …………..
  Chư tổ dạy: “Tâm vô nhị dụng“. Nghĩa là tâm không thể làm hai việc cùng một lúc. Khi tâm lo nghĩ một việc nào khác thì tâm không thể niệm Phật được.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page