Phạm Hùng Tiểu Sử (NXB Chính Trị 2007) - Hoàng Trang, 421 Trang

Discussion in 'Nhân Vật & Sự Kiện' started by quanh.bv, Jan 21, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-6-20_17-33-4.png
  Đồng chí Phạm Hùng là ngƣời học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí thuộc lớp cán bộ tiền bối của Đảng có công lao to lớn với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Năm Đảng ra đời, đồng chí trở thành đảng viên của Đảng. Cuộc đời hoạt động cách mạng liên tục 60 năm của đồng chí Phạm Hùng gắn bó chặt chẽ với quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cƣờng bất khuất của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù đế quốc, với quá trình kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vô cùng hào hùng và oanh liệt của dân tộc gắn liền với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc và trên bình diện cả nƣớc, đặc biệt với thời kỳ bắt đầu ra đời khó khăn của sự nghiệp đổi mới - mà đồng chí là ngƣời đứng đầu Chính phủ. Năm 1931, đồng chí Phạm Hùng là Bí thƣ Tỉnh ủy, suốt 58 năm sinh hoạt Đảng, đồng chí luôn đảm trách những cƣơng vị quan trọng và chủ chốt của Đảng và Nhà nƣớc, đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong lịch sử cách mạng của dân tộc. Suốt 60 năm hoạt động cách mạng liên tục vì độc lập tự do và thống nhất của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, đồng chí Phạm Hùng đã nêu một tấm gƣơng sáng trong về một ngƣời cộng sản kiên cƣờng, kiên trinh, bất khuất, một nhà lãnh đạo tài ba, đức độ, nhân ái, đầy uy tín.
  • Phạm Hùng Tiểu Sử
  • NXB Chính Trị 2007
  • Hoàng Trang
  • 421 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://183.91.2.157/opac/wpDetail.aspx?Id=4469
  https://drive.google.com/file/d/1GSSizpYvOBH97WgYRpIE9a7yE2ESm127
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 20, 2022

Share This Page