Phân Tích Thiết Kế Hướng Đối Tượng Với UML - Võ Văn Lường

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 10, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Mục đích chính của UML:
  1. Mô hình được các hệ thống (không chỉ hệ thống phần mềm) và sử dụng được tất cả các khái niệm hướng đối tượng một cách thống nhất.
  2. Cho phép đặc tả, hỗ trợ để đặc tả tường minh (trực quan) mối quan hệ giữa các khái niệm cơ bản trong hệ thống, đồng thời mô tả được mọi trạng thái hoạt động của hệ thống đối tượng. Nghĩa là cho phép mô tả được cả mô hình tĩnh lẫn mô hình động một cách đầy đủ và trực quan.
  3. Tận dụng được những khả năng sử dụng lại và kế thừa ở phạm vi diện rộng để xây dựng được những hệ thống phức tạp và nhạy cảm như: các hệ thống động, hệ thống thời gian thực, hệ thống nhúng thời gian thực, v.v.
  4. Tạo ra những ngôn ngữ mô hình hoá sử dụng được cho cả người lẫn máy tính.
  Tóm lại, UML là ngôn ngữ mô hình hoá, ngôn ngữ đặc tả và ngôn ngữ xây dựng mô hình trong quá trình phát triển phần mềm, đặc biệt là trong phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng. UML là ngôn ngữ hình thức, thống nhất và chuẩn hoá mô hình hệ thống một cách trực quan. Nghĩa là các thành phần trong mô hình được thể hiện bởi các ký hiệu đồ hoạ, biểu đồ và thể hiện đầy đủ mối quan hệ giữa chúng một cách thống nhất và có logic chặt chẽ.
  Xem Slide bài giảng.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
  Link download:
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/OOAD.chm
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học
   

Share This Page