Phong Tục Thờ Cúng Tổ Tiên-Nét Đẹp Văn Hóa Các Dân Tộc Việt Nam (NXB Chính Trị 2015) - Mã A Lềnh

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-9_15-47-18.png
  Mục tiêu xuyên suốt ba văn kiện quan trọng về văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) luôn luôn được khẳng định đó là: Văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học là sự nghiệp của toàn dân, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống đặc sắc của cộng đồng, trong đó có mỹ tục thờ cúng tổ tiên, là một trong những phương cách kết nối tâm hồn, tình cảm của con người giữa quá khứ và hiện tại, hướng tới tương lai.
  • Phong Tục Thờ Cúng Tổ Tiên-Nét Đẹp Văn Hóa Các Dân Tộc Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2015
  • Mã A Lềnh, Triệu Thị Phương
  • 124 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1_41jiVsWluNefQ1O9QTcI8sHShVJlhHC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 21, 2022

Share This Page