QCVN 17:2010/BTTTT-QCKTQG về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình sử dụng công

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 19, 2014.

  1. haidang

    haidang Active Member

    QCVN 16:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-220:2003 "Thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự - Yêu cầu về phổ tần và tương thích điẹn từ " ban hành theo quyết định số 27/2006/QĐ-BBVCT ngày 25/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông( nay là Bộ Thông tin và Truyền thông.

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
     

Share This Page