Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Văn Hóa, Văn Nghệ Những Mốc Phát Triển - Đinh Xuân Dũng

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by nhandang123, Nov 24, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-11-24_22-43-32.png
  Để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XI của Đảng, tháng 2 - 2008, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã quyết định một nội dung quan trọng: Tổng kết, bổ sung và phát triển “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (1991). Thực hiện sự chỉ đạo trên, thời gian qua, nhiều cơ quan khoa học, các bộ, ban, ngành đã tiến hành nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn trên từng lĩnh vực, từng nội dung trong Cương lĩnh. Văn hóa, văn học, nghệ thuật là một lĩnh vực được đề cập trong Cương lĩnh với nhiều nội dung có ý nghĩa chiến lược và giá trị đổi mới sâu sắc, do đó, việc tổng kết trở nên rất cần thiết, không chỉ có giá trị đánh giá cái đã qua mà nhằm tìm ra những bài học, những kinh nghiệm để định hướng cho sự phát triển của văn hóa, văn học, nghệ thuật nước nhà thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
  • Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Văn Hóa, Văn Nghệ Những Mốc Phát Triển
  • NXB Hà Nội 2011
  • Đinh Xuân Dũng
  • 118 Trang (x2)
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/4933
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page