Quan Hệ Giữa Ba Trung Tâm Tư Bản Mỹ-Tây Âu-Nhật Bản Sau Chiến Tranh Lạnh

Discussion in 'Ngoại Giao' started by quanh.bv, Jun 9, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2024-6-7_12-19-13.png
  Trong những năm cuối cùa thế ký XX và đáu ihc ký XXI. [rẽii ihế giới đã và dang dièn ra nhĩmg ihay đói to lớn, sãu sãc và hci sức phức lạp. Chú nghía xã hội thế giới lâm vào tình irạng khùng hoàng toàn diện, với sự ra đi cùa siêu cườiig xã hội chủ nghĩa Liên X ô và các nước Đông Âu. ơ iủ nghĩa xà hội. phong trào cộng sán và công nhán quóc tế lạm thời liiin vào tình trạng thoái trào. Trong thế aiới íư bán, ba irung Uini; Mỹ - 'lầy Ảu - Nhật Bán vừa ihồng nhất vừa mâu ihuần. clu'ĩp íhời Cữ giành đuợc ưu ihế Iroiig tưcrtig quan, so sánh hrc lượng mới. Đóng thời là sự trỏi (lậv. Ihức tinh của các quốc gia như Trung Quốc, Nga. All Độ... với vị ihc mới inmg so sánh lực luợng trẽn thế giới và !»ự thức linh ý thức độc lập tự cường, chống nghèo nàn lạc hậu. chống cường quyến \’ã áp ciặi cúa các nước dang pliái iriến. Các nước xã hội chủ 'Ighĩa còn lại (Trung Quốc, Việt Nam. Cu Ba) liếp lục kiõn trì cài cách, đổi tnới, thu được nhũng thắng lợi quan Irọng. dứng vững và phái irìến. Sự irỗi dậy của các lực iượng cộna sàn. cống nhân, tiến bộ với Iihững hìnli thức và nội dung ilãu tranli phù hợp cũng liếp lục khắng định vị Uiếcùa mình.
  • Quan Hệ Giữa Ba Trung Tâm Tư Bản Mỹ-Tây Âu-Nhật Bản Sau Chiến Tranh Lạnh
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2004
  • Phạm Thành Dung
  • 140 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1Vvqyyyt0DHDR-4P1uD5dVL9a6JNyv9zi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 7, 2024

Share This Page