Quản Lý Chất Lượng (NXB Hà Nội 2012) - Trương Đoàn Thể, 87 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, May 31, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1: Chất lợng sản phẩm và vai trò của chất lợng sản phẩm ......................
  1. Sản phẩm và phân loại sản phẩm ................................................................... 1
  1.1. Khái niệm sản phẩm ........................................................................................... 1
  1.2. Phân loại sản phẩm ............................................................................................. 2
  2. Chất lượng sản phẩm và tầm quan trọng cna chất lượng sản phẩm .......... 3
  2.1. Cac quan niệm về chất lợng ............................................................................ 3
  2.2. Các thuộc tinh chất lợng sản phẩm ................................................................... 5
  2.3. Đặc điểm của chất lượng và những yờu cầu đặt ra trong quản lý chất lượng .... 6
  2.4. Tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm....................................................... 6
  3. Phcn lo1i chEt ling sữn phEm ....................................................................... 8
  3.1. Căn cứ vào khả năng thiết thiết kế và sản xuất sản phẩm ............................... 8
  3.2. Căn cứ vào quy định của tổ chức ....................................................................... 8
  3.3. CNn co vàấo gia trị hướng tới ............................................................................... 8
  3.4. Căn cứ vào thành phần cấu thành trong sản phẩm ........................................... 9
  4. CCc nhan te ữnh heng ROn chEt ling sữn phEm ........................................ 9
  4.1. Cac nhan tố vĩ mo ............................................................................................... 9
  4.1.1. Tình hình và xu thế phát triển kinh tế thế giới ................................................... 9
  4.1.2. Tình hình thị trờng .......................................................................................... 10
  4.1.3. Tiến bộ khoa học công nghệ ............................................................................. 10
  4.1.4. Cơ chế, chính sách quản lý kinh tế của các quốc gia ....................................... 11
  4.1.5. Các yờu tố về văn hoá, xã hội ........................................................................... 12
  4.2. Các nhõn tố bên trong doanh nghiệp ............................................................... 12
  4.2.1. Lực lợng lao động trong doanh nghiệp ........................................................... 12
  4.2.2. Khả năng về máy móc thiết bị, công nghệ của doanh nghiệp .......................... 12
  4.2.3. Nguồn nguyờn liệu và hệ thống cung ứng ...................................................... 12
  4.2.4. Trình độ tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của doanh nghiệp ..................... 13
  CHƢƠNG 2.: CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ...................................................................... 14
  1. DTch vo vàấ phcn lo1i dTch vo ......................................................................... 14
  1.1. Tầm quan trọng của dịch vụ và quản lý chất lượng dịch vụ ........................... 14
  1.2. Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ ................................................................. 15
  1.3. Đặc điểm của dịch vụ ...................................................................................... 15
  1.3. Phân loại dịch vụ ............................................................................................. 16
  2. Đo lường chất lợng dịch vụ ....................................................................... 17
  2.1. Cỏc tiờu chớ đo lường chất lượng dịch vụ......................................................... 17
  2.2. Một số mụ hỡnh chất lượng dịch vụ ............................................................... 18
  2.2.1. Mụ hỡnh chất lượng nhận thức ......................................................................... 18
  2.2.2. Mụ hỡnh 5 khoảng cỏch .................................................................................... 19
  3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ ........................................... 20
  Chơng 3: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA Quản lý chất lợng ........... 22
  1. Thực chất và tầm quan trọng của quản lý chất lợng ............................... 22
  1.1. Khái niệm quản lý chất lợng ........................................................................... 22
  1.2. Sự phỏt triển của quản lý chất lượng trong cỏc doanh nghiệp ......................... 23
  1.3. Tầm quan trọng của quản lý chất lợng ........................................................... 27
  3. Các chức năng cơ bản của quản lý chất lợng .................................................. 31
  3.1. Chức năng hoạch định. .................................................................................... 31
  3.2. Chức năng tổ chức thực hiện ........................................................................... 31
  Chơng 3: Hệ thống quản lý chất lợng................................................ 34
  1. Khỏi quỏt về hệ thống quản lý chất lượng ........................................................ 34
  1.1. Khỏi niệm hệ thống quản lý chất lượng ....................................................... 34
  1.2. Vai trò của hệ thống quản lý chất lợng ........................................................... 34
  1.3. Cỏc hệ thống quản lý chất lợng phổ biến ..................................................... 35
  1.4. Yêu cầu trong xõy dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lợng ................. 35
  2. Hệ thống quản lý chất lợng ISO 9000 ........................................................ 36
  2.1. Khỏi quỏt về ISO và ISO 9000 ......................................................................... 36
  2.2 Nội dung và cấu trỳc của ISO 9000 ................................................................ 37
  2.3. Sự cần thiết phải ỏp dụng ISO 9000 ................................................................ 38
  2.4. Cỏc nguyên tắc của quản lý chất lợng theo ISO 9000 .................................... 39
  2.5. Hệ thống tài liệu của ISO 9000 ....................................................................... 40
  3. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2005 .......................................... 40
  3.1 Khỏi quỏt về ISO 22000:2005 .......................................................................... 40
  3.2. Cấu trỳc của ISO 22000:2005 .......................................................................... 40
  3.3. Sự cần thiết ỏp dụng ISO 22000:2005 ............................................................. 43
  3.4. Cỏc bước triển khai ISO 22000 : 2005 ............................................................ 44
  3.5. Điều kiện ỏp dụng ISO 22000: 2005 .............................................................. 45
  4. Quản lý chất lợng toàn diện (TQM) ........................................................... 46
  4.1. Khái niệm Quản lý chất lợng toàn diện ......................................................... 46
  4.2. Một số cụng cụ và phương phỏp sử dụng trong quản lý chất lượng toàn diện
  4.2.1. Chương trỡnh 5S .............................................................................................. 47
  4.2.2. Nhúm chất lượng QC( Quality Cycle) ............................................................ 47
  CHƯƠNG 5. : CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG ..................................................................... 50
  1.2. Phân loại chi phí chất lợng ............................................................................. 50
  1.2.1. Căn cứ vào đặc điểm, tớnh chất của chi phớ ................................................. 50
  1.2.2. Căn cứ vào khả năng nhận biết chia thành chi phớ hữu hỡnh và chi phớ vụ hỡnh.
  1.3. Sự cần thiết phải tớnh chi phớ chất lượng ..................................................... 52
  2. Cỏc mô hình chi phí chất lợng .................................................................... 52
  2.1. Mô hình chi phí chất lợng truyền thống ........................................................ 53
  2.2. Mô hình chi phí chất lợng hiện đại ................................................................. 54
  3. Quản lý chi phí chất lợng ............................................................................. 54
  3.1. Mục đớch, ý nghĩa của quản lý chi phớ chất lượng ...................................... 54
  3.2. Nội dung chớnh của quản lý chi phớ chất lượng ............................................ 55
  Chương 5: Các công cụ thống kê trong KIỂM SOÁT chất lợng
  1. Thực chất, vai trò của kiểm soát quỏ trỡnh bằng thống kê ........................ 58
  1.1. Khỏi niệm kiểm soát quỏ trỡnh bằng thống kê ................................................. 58
  1.2. Lợi ích của kiểm soỏt quỏ trỡnh bằng thống kê ................................................ 58
  1.3. Cỏc khỏi niệm cơ bản trong kiểm soỏt quỏ trỡnh bằng thống kờ .................... 59
  1.3.1. Dữ liệu thống kờ trong kiểm soỏt quỏ trỡnh ................................................... 59
  1.3.2. Giỏ trỡnh trung bỡnh ......................................................................................... 59
  1.3.3. Khoảng biến thiờn ............................................................................................ 59
  1.3.4. Độ lệch chuẩn .................................................................................................. 59
  1.3.5. Chỉ số năng lực quỏ trỡnh ................................................................................. 60
  2. Các công cụ thống kê truyền thống trong kiểm soát quỏ trỡnh ................. 60
  2.1. Sơ đồ lu trình ................................................................................................... 60
  2.2. Phiếu kiểm tra chất lợng ................................................................................. 61
  2.3. Biểu đồ Pareto ................................................................................................... 62
  2.4. Sơ đồ nhân quả ................................................................................................. 63
  2.5. Biểu đồ phân bố mật độ .................................................................................... 65
  2.6. Biểu đồ kiểm soát ............................................................................................. 68
  2.6.1 Khỏi niệm biểu đồ kiểm soỏt .......................................................................... 68
  2.6.2. Mục đớch, ý nghĩa của biểu đồ kiểm soỏt ..................................................... 68
  2..6.2. Cỏc loại biểu đồ kiểm soỏt .............................................................................. 68
  2.6.3. Trỡnh tự cỏc bước trong lập biểu đồ kiểm soỏt .............................................. 70
  2.7. Biều đồ quan hệ ................................................................................................ 73
  3. Giới thiệu 7 cụng cụ quản lý chất lượng mới ........................................... 74
  4. Bài tập.............................................................................................................. 75
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Quản Lý Chất Lượng
  • NXB Hà Nội 2012
  • Trương Đoàn Thể
  • 87 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/D71A60957FB272B
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 4, 2019

Share This Page