Quản Lý Kỹ Thuật Và Công Nghệ (NXB Hà Nội 2012) - Nguyễn Văn Phúc, 84 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, May 31, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  CHƢƠNG 1:KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1 Bản chất của kỹ thuật và công nghệ ................................................................ 34
  1.2 Vai trò của kỹ thuật và công nghệ đối với doanh nghiệp ............................... 89
  1.2.1 Vai trß vμ vÞ trÝ cña c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt - kinh doanh ................................ 89
  1.2.2 Vai trß cña c«ng nghÖ vμ tiÕn bé c«ng nghÖ trong viÖc t¹o lËp m«i trêng kinh doanh
  1.3 Nội dung của quản lý kỹ thuật và công nghệ trong doanh nghiệp ........... 1112
  1.4 Tổ chức quản lý kỹ thuật và công nghệ trong doanh nghiệp .................... 1314
  1.5 Những nhân tố tác động tới kỹ thuật và công nghệ của doanh nghiệp .... 1415
  CHƢƠNG 2:QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP ................. 1920
  2.1 Nội dung của quản lý công nghệ trong doanh nghiệp ................................ 1920
  2.2 Đánh giá công nghệ ........................................................................................ 2223
  2.2.1 Bản chất và nội dung của việc đánh giá công nghệ ......................................... 2223
  2.2.2 Những yêu cầu đối với việc đánh giá công nghệ ............................................. 2425
  2.2.3 Phương pháp đánh giá công nghệ .................................................................... 2526
  2.3 Chiến lƣợc phát triển và đổi mới công nghệ ............................................... 2627
  2.3.1 B¶n chÊt cña chiÕn lîc ph¸t triÓn vμ øng dông c«ng nghÖ ............................. 2627
  2.3.2 Néi dung chiÕn lîc ph¸t triÓn vμ øng dông c«ng nghÖ ................................ 2728
  2.4 Chuyển giao công nghệ .................................................................................. 2930
  2.4.1 Khái niệm chuyển giao công nghệ .................................................................. 2930
  2.4.2 Lựa chọn công nghệ để chuyển giao ............................................................... 3031
  2.4.3 Các điều kiện để tiến hành chuyển giao công nghệ ......................................... 3132
  2.4.4 Các kênh chuyển giao công nghệ .................................................................... 3435
  2.4.5 Các phương thức chuyển giao công nghệ ........................................................ 3637
  CHƢƠNG 3:QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ TRONG DOANH NGHIỆP ... 3940
  3.1 Nội dung của quản lý thiết bị trong doanh nghiệp ..................................... 3940
  3.1.1 Theo dõi thiết bị ............................................................................................... 3940
  3.1.2 Quản lý sử dụng thiết bị ................................................................................... 4041
  3.2 Bảo dƣỡng và quản lý bảo dƣỡng thiết bị trong doanh nghiệp ................. 4142
  3.3 Quản lý hao mòn và khấu hao thiết bị ......................................................... 4849
  CHƢƠNG 4:QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU- PHÁT TRIỂN ..................................... 5152
  4.1 Đặc điểm của nghiên cứu- phát triển trong doanh nghiệp ........................ 5152
  4.2 Nội dung của quản lý nghiên cứu- phát triển trong doanh nghiệp ........... 5354
  CHƢƠNG 5:ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ ................................................................... 5960
  5.1 Bản chất của đổi mới công nghệ ................................................................... 5960
  5.2 Các hình thức đổi mới công nghệ và thiết bị ............................................... 6162
  5.2.1 Đổi mới căn bản ............................................................................................... 6263
  5.2.2 Đổi mới dần dần .............................................................................................. 6364
  5.2.3 Đổi mới một cách có hệ thống ......................................................................... 6465
  5.2.4 Đổi mới công nghệ thế hệ sau ......................................................................... 6566
  5.2.5 Mối quan hệ giữa các hình thức đổi mới công nghệ ...................................... 6566
  5.3 Các nguồn lực cho đổi mới công nghệ và thiết bị ....................................... 6566
  5.4 Các nhân tố ảnh hƣởng tới đổi mới công nghệ và thiết bị ......................... 6768
  CHƢƠNG 6:TĂNG CƢỜNG NĂNG LỰC KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP
  6.1 Khái niệm năng lực kỹ thuật- công nghệ của doanh nghiệp ..................... 7475
  6.2 Phát triển quan hệ liên kết nhằm tăng cƣờng năng lực công nghệ của doanh nghiệp ..........
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Quản Lý Kỹ Thuật Và Công Nghệ
  • NXB Hà Nội 2012
  • Nguyễn Văn Phúc
  • 84 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/80B1C32AFD7A4E6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 4, 2019

Share This Page