Quản Trị Hậu Cần Kinh Doanh (NXB Hà Nội 2012) - Lê Công Hoa, 90 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, May 31, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ HẬU CẦN KINH DOANH ................................ 2
  1.1 Thực chất hoạt động hậu cần kinh doanh ............................................................................ 2
  1.2 Nội dung hoạt động hậu cần kinh doanh ............................................................................. 2
  1.3 Hậu cần kinh doanh trong một doanh nghiệp ...................................................................... 4
  1.4 Vai trò của hậu cần kinh doanh ........................................................................................... 4
  1.5 Tiếp cận về quản trị hậu cần kinh doanh ............................................................................. 8
  1.6 Hướng dẫn học tập và thảo luận chương 1 .......................................................................... 9
  CHƢƠNG 2. SẢN PHẨM HẬU CẦN VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG HẬU CẦN ............. 10
  2.1 Sản phẩm hậu cần .............................................................................................................. 10
  2.2 Dịch vụ khách hàng hậu cần .............................................................................................. 14
  2.3 Hướng dẫn học tập và thảo luận chương 2 ........................................................................ 17
  CHƢƠNG 3. THÔNG TIN HẬU CẦN VÀ XỬ LÝ ĐƠN HÀNG ......................................... 18
  3.1 Thông tin hậu cần .............................................................................................................. 18
  3.2 Xử lý đơn hàng ................................................................................................................. 24
  3.3 Hướng dẫn học tập và thảo luận chương 3 ........................................................................ 27
  CHƢƠNG 4. QUẢN TRỊ DỰ TRỮ VÀ KHO HÀNG ............................................................ 28
  4.1 Hoạch định chính sách dự trữ của doanh nghiệp ............................................................... 28
  4.2 Quản trị hiện vật dự trữ ..................................................................................................... 29
  4.3 Quản trị kế toán dự trữ ...................................................................................................... 32
  4.4 Quản trị kinh tế dự trữ ....................................................................................................... 35
  4.5 Hệ thống hàng dự trữ đang trên đường vận chuyển .......................................................... 38
  4.6 Hướng dẫn học tập và thảo luận chương 4 ........................................................................ 39
  CHƢƠNG 5. QUẢN TRỊ MUA HÀNG VÀ CUNG ỨNG ....................................................... 40
  5.1 Yêu cầu đối với hoạt động mua của doanh nghiệp ............................................................ 40
  5.2 Hoạch định chính sách mua hàng của doanh nghiệp ......................................................... 43
  5.3 Hoạch định nhu cầu mua hàng và tiến hành marketing mua của doanh nghiệp
  5.4 Tổ chức quá trình mua hàng của doanh nghiệp ................................................................. 46
  5.5 Hệ thống cung ứng đúng thời điểm (JIT) .......................................................................... 51
  5.6 Nguyên tắc 80/20 và phương pháp phân tích ABC ........................................................... 56
  5.7 Hướng dẫn học tập và thảo luận chương 5 ........................................................................ 63
  CHƢƠNG 6. QUẢN TRỊ VẬN TẢI HÀNG HÓA .................................................................. 64
  6.1 Đặc điểm về sự lựa chọn dịch vụ vận tải của khách hàng ................................................. 64
  6.2. Các loại phương tiện vận tải và đặc điểm của nó .............................................................. 68
  6.3 Nghiệp vụ vận tải, phân phát hàng hoá bằng ô tô.............................................................. 70
  6.4 Quyết định vận tải ............................................................................................................. 72
  6.5 Hướng dẫn học tập và thảo luận chương 6 ........................................................................ 73
  CHƢƠNG 7. QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG ...................................................................... 74
  7.1 Tầm quan trọng chiến lược của chuỗi cung ứng ............................................................... 74
  7.2 Rủi ro trong chuỗi cung ứng .............................................................................................. 77
  7.3 Quyết định mua hay tự làm ............................................................................................... 79
  7.4 Chiến lược chuỗi cung ứng ................................................................................................ 80
  7.5 Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả ..................................................................................... 83
  7.6 Các vấn đề trong chuỗi cung ứng tích hợp ........................................................................ 84
  7.7 Mua hàng trực tuyến ......................................................................................................... 85
  7.8 Hướng dẫn học tập và thảo luận chương 7 ........................................................................ 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................................... 87
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Quản Trị Hậu Cần Kinh Doanh
  • NXB Hà Nội 2012
  • Lê Công Hoa
  • 90 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/C1D915D5E867C21
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 4, 2019

Share This Page