Quản Trị Nhân Sự (NXB Hà Nội 2012) - Trương Minh Đức, 93 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, May 31, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  CHƢƠNG 1: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC
  1.1. Hoạch định nguồn nhân lực (HĐNNL) và vai trò của HĐNNL .................... 4
  1.1.1. Khái niệm về hoạch định nguồn nhân lực. .......................................................... 4
  1.1.2. Vai trò .................................................................................................................. 4
  1.2. Quy trình của HĐNNL ...................................................................................... 4
  1.2.1. Quy trình chung cho HĐNNL. ............................................................................ 4
  1.2.2. Nội dung cụ thể HĐNNL. ................................................................................... 5
  1.3. Tuyển dụng nhân sự ........................................................................................ 10
  1.3.1. Tuyển mộ nhân sự ............................................................................................. 10
  1.3.2. Quá trình tuyển chọn nhân viên ......................................................................... 14
  1.3.3. Tuyển chọn các nhà quản trị điều hành hoặc cán bộ cấp trung. ........................ 16
  1.3.4. Tuyển chọn các nhà quản trị cấp cơ sở. ............................................................. 18
  1.3.5. Hoạt động hội nhập doanh nghiệp. .................................................................... 19
  2.1. Khái quát về công tác bố trí sử dụng nhân sự trong doanh nghiệp. ........... 25
  2.1.1. Khái niệm về bố trí sử dụng lao động hiệu quả trong doanh nghiệp. ............... 25
  2.1.2. Tầm quan trọng của việc bố trí sử dụng lao động hiệu quả: ............................. 26
  2.1.3. Mục tiêu và nguyên tắc bố trí, sử dụng lao động hiệu quả ................................ 26
  2.2. Thực hiện các biện pháp để bố trí giao việc hiệu quả cho cấp dƣới. .......... 29
  2.2.1. Phân quyền cho cấp dưới hợp lý. ...................................................................... 29
  2.2.2. Đào tạo, huấn luyện trước khi giao việc. ........................................................... 30
  2.2.3. Biết khuyến khích động viên kịp thời. .............................................................. 30
  2.2.4. Biết cách giao việc hiệu quả. ............................................................................. 30
  2.2.5. Cung cấp thông tin đây đủ về công việc cho cấp dưới trước khi giao việc....... 31
  2.2.6. Cho phép cấp dưới tham gia vào quá trình ra quyết định đối với công việc họ được giao.
  2.2.7. Xác định quyền hạn và trách nhiệm phải tương xứng với công việc được giao. ..... 31
  2.2.8. Xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong tổ chức. ............................................. 32
  2.3. Tổ chức chức và phân công cho công nhân lao động. .................................. 32
  2.3.1. Tổ chức lao động cho người lao động. .............................................................. 32
  2.3.2. Phân công lao động trong doanh nghiệp. .......................................................... 32
  2.3.3. Các hình thức phân công lao động sản xuất trong doanh nghiệp. ..................... 33
  CHƢƠNG 3- PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC. 35
  3.1. Phân tích công việc .......................................................................................... 35
  3.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của việc phân tích công việc: ......................................... 35
  3.1.2. Các thông tin để thực hiện phân tích công việc. ................................................ 36
  3.1.3. Các phương pháp phân tích công việc. .............................................................. 38
  3.1.4. Kết quả của phân tích công việc ........................................................................ 39
  3.1.5. Những ứng dụng của kết quả phân tích công việc ............................................ 41
  3.1.6. Trình tự tiến hành phân tích công việc .............................................................. 42
  3.2. Đánh giá thực hiện kết quả công việc. ........................................................... 43
  3.2.1. Tầm quan trọng của đánh giá kết quả công việc ............................................... 43
  3.2.2. Phát triển chương trình đánh giá kết quả ........................................................... 44
  3.2.3. Các phương pháp đánh giá ................................................................................ 45
  3.2.4. Phổ biến kết quả đánh giá ................................................................................. 46
  CHƢƠNG 4- ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN .............................................................. 53
  4.1. Vai trò của đào tạo và phát triển nhân lực ................................................... 53
  4.1.1. Khái niệm đào tạo và phát triển. ........................................................................ 53
  4.1.2.. Các lý do cần phải đào tạo và mục tiêu của đào tạo và phát triển. .................... 54
  4.2. Nội dung của công tác đào tạo phát triển ...................................................... 55
  4.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo .................................................................................. 55
  4.2.2. Thiết lập mục tiêu đào tạo ................................................................................. 57
  4.2.3. Lựa chọn người dạy, người học và bên cung cấp chương trình ........................ 58
  4.2.4. Các phương pháp đào tạo. ................................................................................. 61
  CHƢƠNG 5- THÙ LAO CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG. .............................................. 71
  5.1. Tổng quan chung về hệ thống thù lao lao động ............................................ 71
  5.1.1. Khái niệm và cơ cấu của thù lao lao động ......................................................... 71
  5.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao lao động ...................................................... 72
  5.2. Tiền công và tiền lƣơng. .................................................................................. 74
  5.2.1. Các yêu cầu cơ bản của hệ thống tiền lương và các hình thức trả lương. ......... 74
  5.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới mức lương. ............................................................... 75
  5.2.3. Đánh giá giá trị công việc .................................................................................. 77
  5.2.4. Kỹ thuật xây dựng hệ thống thang bảng lương. ................................................ 79
  5.2.5. Các hình thức trả công ....................................................................................... 82
  5.3. Các khuyến khích tài chính và phúc lợi xã hội ............................................. 86
  5.3.1. Các khuyến khích về tài chính ........................................................................... 86
  5.3.2. Các phúc lợi cho người lao động ....................................................................... 87
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Quản Trị Nhân Sự
  • NXB Hà Nội 2012
  • Trương Minh Đức
  • 93 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/0EA69AF2587918F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 4, 2019

Share This Page