Quản Trị Tài Chính Trong Khởi Sự Doanh Nghiệp (NXB Hà Nội 2012) - Lương Thu Hà, 114 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, Jun 1, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chƣơng 1: CON ĐƢỜNG KHỞI NGHIỆP VÀ CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH LIÊN QUAN...
  1. XÂY DỰNG MỘT DOANH NGHIỆP MỚI .................................................. 2
  1.1. Ý tƣởng kinh doanh và kế hoạch kinh doanh ................................................ 2
  1.1.1. Ý tưởng kinh doanh ............................................................................................ 2
  1.1.2. Kế hoạch kinh doanh .......................................................................................... 4
  1.2. Kế hoạch tài chính (Trong kế hoạch kinh doanh) ......................................... 8
  1.2.1. Dự báo lỗ lãi hàng tháng ..................................................................................... 8
  1.2.2. Bảng cân đối kế toán dự báo............................................................................... 9
  1.2.3. Dự báo dòng tiền mặt theo tháng ........................................................................ 9
  1.2.4. Phân tích tỷ lệ tài chính .................................................................................... 10
  1.2.5. Sự ảnh hưởng của các rủi ro chính lên các chỉ số tài chính .............................. 10
  2. MUA LẠI DOANH NGHIỆP ........................................................................ 11
  2.1. Tại sao nên mua một doanh nghiệp đang hoạt động ........................................ 11
  2.2. Vấn đề định giá doanh nghiệp trong mua bán doanh nghiệp ........................... 12
  3. KHỞI NGHIỆP BẰNG CÁCH NHẬN NHƢỢNG QUYỀN THƢƠNG MẠI
  3.1. Hình thức kinh doanh nhƣợng quyền thƣơng mại ...................................... 12
  3.1.1. Hình thức kinh doanh nhượng quyền thương mại trên thế giới và Việt Nam .. 13
  3.1.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kinh doanh nhượng quyền thương mại ............. 13
  3.1.3. Ưu nhược điểm của nhượng quyền thương mại ............................................... 14
  3.2. Khởi nghiệp bằng cách nhận nhƣợng quyền thƣơng mại .......................... 16
  3.2.1. Trước khi nhận nhượng quyền ......................................................................... 16
  3.2.2. Ưu nhược điểm của nhận nhượng quyền kinh doanh ....................................... 17
  3.2.3. Các bước nhận nhượng quyền kinh doanh ....................................................... 19
  3.3. Những vấn đề tài chính quan trọng khi nhận nhƣợng quyền .................... 21
  3.4. Một số lầm tƣởng về nhƣợng quyền thƣơng mại ........................................ 23
  Chƣơng 2: CẤP VỐN CHO HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
  1. CẤP VỐN KHỞI NGHIỆP ........................................................................... 28
  1.1. Tầm quan trọng của việc huy động vốn cho khởi nghiệp ................................ 28
  1.2. Các hình thức cấp vốn cho khởi nghiệp ........................................................... 29
  2. NGUỒN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN ................................................................. 30
  2.1. Tiền của các thành viên sáng lập ...................................................................... 30
  2.2. Huy động từ gia đình, bạn bè, người thân ........................................................ 30
  2.3. Huy động bằng cách tự xoay sở........................................................................ 31
  3. VAY NỢ TỪ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ................................................. 31
  3.2. Xác định nguồn vốn vay phù hợp ................................................................. 32
  3.2.1. Vay vốn từ ngân hàng thương mại ................................................................... 33
  3.2.2. Các khoản vay được bảo lãnh ........................................................................... 35
  3.3. Chuẩn bị hồ sơ vay vốn .................................................................................. 37
  4. VỐN TỪ QUỸ ĐẦU TƢ MẠO HIỂM ......................................................... 38
  4.1. Hoạt động của các quỹ đầu tƣ mạo hiểm ..................................................... 38
  4.2. Một số vấn đề cần lƣu ý khi tiếp cận vốn từ các quỹ đầu tƣ mạo hiểm .... 39
  4.3. Đầu tƣ mạo hiểm từ doanh nghiệp ................................................................ 41
  5. MỘT SỐ HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN SÁNG TẠO KHÁC .............. 41
  5.1. Thuê tài chính ................................................................................................. 41
  5.2. Các hình thức tài trợ khác ............................................................................. 42
  5.2.1. Tín dụng từ người bán ...................................................................................... 42
  5.2.2. Bán hàng trả trước ............................................................................................ 42
  5.2.3. Đối tác chiến lược trong khởi nghiệp ............................................................... 43
  5.2.4. Tín dụng vi mô.................................................................................................. 44
  6. CÁC HÌNH THỨC CẤP VỐN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ........... 45
  6.1. Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng .................................................. 45
  6.2. Liên minh chiến lƣợc trong phát triển doanh nghiệp ................................. 46
  Chƣơng 3: GIỚI THIỆU CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP
  1. GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ................................................. 50
  1.1. Mục tiêu của quản trị tài chính ..................................................................... 51
  1.2. Quy trình quản trị tài chính .......................................................................... 52
  2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ................................................................................. 53
  2.1. Tầm quan trọng của báo cáo tài chính ......................................................... 53
  2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ........................................................ 53
  2.3. Bảng cân đối kế toán ...................................................................................... 55
  2.4. Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ ............................................................................. 56
  2.5. Phân tích các chỉ số tài chính ......................................................................... 57
  3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH DỰ TOÁN ............................................................. 58
  3.1. Tầm quan trọng của báo cáo tài chính dự toán ........................................... 58
  3.2. Dự báo doanh doanh thu – chi phí ................................................................ 59
  3.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự toán .......................................... 63
  3.4. Bảng cân đối kế toán dự toán ........................................................................ 64
  3.5. Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ dự toán ............................................................... 65
  3.6. Phân tích các chỉ số tài chính dự toán .......................................................... 66
  Chƣơng 4: DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP . 69
  1. CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP ................................................................ 69
  1.1. Chi phí sản xuất và chi phí tiêu thụ sản phẩm .................................................. 69
  1.1.1. Chi phí sản xuất ................................................................................................ 69
  1.1.2. Chi phí tiêu thụ ................................................................................................. 71
  1.1.3. Giá thành sản phẩm .......................................................................................... 72
  1.2. Chi phí hoạt động tài chính và chi phí hoạt động bất thƣờng của doanh nghiệp...... 74
  2. DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM ....................................................... 74
  2.1. Vấn đề tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
  2.2. Doanh thu của doanh nghiệp ......................................................................... 75
  3. LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP ......................................................... 76
  3.1. Khái niệm lợi nhuận của doanh nghiệp ........................................................ 76
  3.1.1. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp ........................................................... 76
  3.1.2. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp .............................................................. 77
  3.2. Phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp ..................................................... 78
  4. MỘT SỐ LOẠI THUẾ, PHÍ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ........................ 79
  4.1. Thuế giá trị gia tăng ....................................................................................... 79
  4.1.1. Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng .................................................................. 79
  4.1.2. Thuế suất thuế giá trị gia tăng .......................................................................... 79
  4.1.3. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng .............................................................. 80
  4.1.4. Miễn giảm thuế giá trị gia tăng ......................................................................... 81
  4.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt ..................................................................................... 81
  4.3. Thuế thu nhập doanh nghiệp ......................................................................... 82
  4.3.1. Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ..................................................... 82
  4.3.2. Thu nhập chịu thuế ........................................................................................... 83
  4.3.3. Phương pháp tính thuế ...................................................................................... 83
  4.3.4. Các trường hợp ưu đãi, miễn giảm thuế ........................................................... 84
  4.4. Thuế xuất – nhập khẩu .................................................................................. 84
  4.4.1. Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế ...................................................... 85
  4.4.2. Phương pháp tính thuế xuất – nhập khẩu ......................................................... 85
  4.4.3. Miễn giảm thuế xuất – nhập khẩu .................................................................... 86
  4.5. Một số loại thuế và phí khác .......................................................................... 86
  4.5.1. Thuế môn bài .................................................................................................... 86
  4.5.2. Lệ phí trước bạ .................................................................................................. 88
  4.5.3. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp .................................... 89
  Chƣơng 5: RA CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP ... 92
  1. CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TRỢ GIÚP VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH ........... 92
  1.1. Khả năng thanh toán ...................................................................................... 92
  1.2. Khả năng cân đối vốn và khả năng trả nợ ................................................... 93
  1.2.1. Các tỷ số về khả năng cân đối vốn ................................................................... 93
  1.2.2. Hệ số nguy cơ phá sản (Z-Score) ..................................................................... 93
  1.3. Khả năng hoạt động ....................................................................................... 94
  1.4. Khả năng sinh lời trên vốn đầu tƣ ................................................................ 95
  1.4.1. Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA - Return On Assets) ................................... 95
  1.4.2. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE – Return On Equity) .................... 96
  1.4.3. Tỷ suất sinh lời trên vốn hoạt động và trên vốn dài hạn .................................. 96
  2. DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ ............................... 96
  2.1. Hoạt động đầu tƣ và dự án đầu tƣ ................................................................ 96
  2.1.1. Quan niệm về đầu tư và dự án đầu tư ............................................................... 96
  2.1.2. Giá trị thời gian của tiền ................................................................................... 97
  2.2. Các chỉ tiêu phân tích tài chính sự án đầu tƣ .............................................. 98
  2.2.1. Chỉ tiêu Giá trị hiện tại ròng (NPV) ................................................................. 98
  2.2.2. Chỉ tiêu Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) ............................................................... 99
  2.2.3. Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn ............................................................................ 100
  3. NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ...
  3.1. Xác định giá trị doanh nghiệp ..................................................................... 101
  3.2. Quy trình xác định giá trị doanh nghiệp .................................................... 102
  3.3. Các phƣơng pháp xác định giá trị doanh nghiệp ...................................... 102
  3.3.1. Phương pháp giá trị tài sản ............................................................................. 102
  3.3.2. Phương pháp hệ số giá/thu nhập (P/E) ........................................................... 104
  3.3.3. Phương pháp định giá theo giá trị sổ sách ...................................................... 104
  3.3.4. Xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Quản Trị Tài Chính Trong Khởi Sự Doanh Nghiệp
  • NXB Hà Nội 2012
  • Lương Thu Hà
  • 114 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/3545128F75172C6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 4, 2019

Share This Page