Sự Thông Công Giữa Con Người Với Thế Giới Siêu Nhiên Và Hiện Tượng Cơ Bút - Dã Trung Tử, 60 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 1, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sự Thông Công Giữa Con Người Với Thế Giới Siêu Nhiên Và Hiện Tượng Cơ Bút
  Ấn Bản 2001

  Dã Trung Tử
  60 Trang
  Cao Đài giáo được khai nguyên là do Thượng Đế dùng cơ bút làm trung gian thâu nhận đệ tử và tiếp xúc với họ để truyền bá giáo lý, giáo luật và đạo pháp xuống thế gian. Đến nay nền Đạo đã phát triển hơn hai phần ba thế kỷ, có hơn năm triệu tín đồ trên toàn thế giới.
  Đây là một tôn giáo do Thượng Đế trực tiếp sáng lập có một nền triết học cận đại, một giáo lý vừa huyền linh vừa khoa học, vì những tôn chỉ mục đích cao thượng và tốt lành nêu trên, mà đang được các triết gia và học giả trên thế giới đang quan tâm nghiên cứu, có nhiều Viện Đại học trên thế giới đã đem khoa Cao Đài giáo vào chương trình giảng dạy, có nhiều sinh viên cao học đang nghiên cứu Cao Đài Giáo để bảo vệ luận án Tiến sĩ của mình.
  Nhưng cũng có một số người nhân danh một thứ đạo lý cực đoan đã cho Cao Đài là một tôn giáo xuất phát từ cơ bút là một hiện tượng mê tín dị đoan cần phải bài trừ.
  Vì cơ bút là một phương tiện đón nhận những thông tin từ thế giới siêu linh, đã có sẵn từ nghìn xưa, không phải của Cao Đài sáng chế ra, để độc quyền sử dụng mê hoặc chúng sanh, như có người đã từng xuyên tạc. Nên để tìm hiểu đâu là “lẽ thật” chúng tôi cố gắng sưu tập một số dữ kiện liên quan đến hiện tượng cơ bút trên khắp thế giới tuy không đầy đủ, nhưng cũng tạm để chúng ta cùng nhau tìm hiểu một số dữ kiện liên quan đến hiện tượng nầy.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page