Sức Sống Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin Trong Thời Đại Ngày Nay (NXB Chính Trị 2014) - Đinh Ngọc Thạch

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Sep 19, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX, chủ nghĩa Mác - Lênin là kết quả đỉnh cao của tư duy khoa học, là sản phẩm của hoạt động sản xuất và đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động, là tinh hoa văn hóa nhân loại. Nói tới chủ nghĩa Mác - Lênin, trước hết là nói tới thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật cùng hệ tư tưởng khoa học của giai cấp công nhân cách mạng với đội tiên phong là Đảng Cộng sản trong cuộc đấu tranh xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, tiến tới xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Chính những yếu tố nói trên đã tạo thành bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin. Với bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn, chủ nghĩa Mác - Lênin là ngọn cờ dẫn đường cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ, đưa đến thắng lợi của các cuộc cách mạng vô sản trên thế giới ở thế kỷ XX. Chủ nghĩa xã hội hiện thực ra đời và tồn tại đã tỏ rõ tính ưu việt của mình, đồng thời thể hiện sức sống trong lòng nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, tự do. Chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn sẽ tiếp tục soi rọi con đường chủ nghĩa xã hội, con đường đưa nhân loại đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trong giai đoạn hiện nay, trước những biến động to lớn của tình hình quốc tế, chủ nghĩa xã hội khoa học đang đứng trước nhiều thách thức to lớn với yêu cầu cấp bách là đổi mới để phát triển. Vì vậy, thêm một lần nữa, làm sáng tỏ và sâu sắc bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin có tầm quan trọng đặc biệt đối với tương lai của chủ nghĩa xã hội, nhất là đối với sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cuốn sách gồm những bài viết của các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các chuyên gia về giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay và sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuốn sách gồm hai phần: Phần I: Giá trị và ý nghĩa của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; Phần II: Vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
  • Sức Sống Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin Trong Thời Đại Ngày Nay
  • NXB Chính Trị 2014
  • Đinh Ngọc Thạch
  • 554 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1259
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page