Tài Liệu Hỏi-Đáp Các Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XI Của Đảng

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-7-30_23-43-45.png
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19-1-2011 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là Đại hội có ý nghĩa trọng đại, định hớng cho toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nớc ta cơ bản trở thành nớc công nghiệp theo hớng hiện đại; đến giữa thế kỷ XXI nớc ta trở thành một nớc công nghiệp hiện đại, theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng: C ơng lĩnh xây dựng đất nớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ơng Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam... Để đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ơng phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản bộ tài liệu
  • Tài Liệu Hỏi-Đáp Các Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XI Của Đảng
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nguyễn Thế Kỷ
  • 190 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/A50CFD5F16DF3FC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 30, 2021

Share This Page