Tài Liệu Tham Khảo Bồi Dưỡng, Cập Nhật Kiến Thức Lý Luận Chính Trị Cho Cán Bộ Các Cấp Ở Địa Phương

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Sep 3, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung cuốn sách gồm 11 chuyên đề:
  - Chuyên đề 1: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin
  - Chuyên đề 2: Sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
  - Chuyên đề 3: Các nhân tố mới trong chủ nghĩa tư bản hiện đại và tính tất yếu của cuộc cải biến cách mạng lên xã hội mới
  - Chuyên đề 4: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
  - Chuyên đề 5: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
  - Chuyên đề 6: Quan điểm của Đảng ta về tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở
  - Chuyên đề 7: Quan điểm của Đảng ta về đất đai và giải quyết vấn đề đất đai trong điều kiện hiện nay
  - Chuyên đề 8: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
  - Chuyên đề 9: Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
  - Chuyên đề 10: Nhiệm vụ an ninh - quốc phòng trong tình hình mới
  - Chuyên đề 11: Một số vấn đề lớn trong Hiến pháp năm 2013
  Cuốn sách giúp các cấp ủy Đảng, các địa phương nhanh chóng triển khai chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
  • Tài Liệu Tham Khảo Bồi Dưỡng Cập Nhật Kiến Thức Lý Luận Chính Trị Cho Cán Bộ Các Cấp Ở Địa Phương
  • NXB Chính Trị 2014
  • Tác giả: Nguyễn Tiến Hoàng
  • Số trang: 293
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ri-cho-can-bo-cac-cap-o-dia-phuong-61444.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page