TCVN 8868-2011 Thí Nghiệm Xác Định Sức Kháng Cắt Không Có Kết - Không Thoát Nước Và Có Kết

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by admin, Oct 15, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Tiêu chuẩn này qui định trình tự thí nghiệm để xác định sức kháng cắt không cố kết - không thoát nước; cố kết - không thoát nước và cố kết - thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục. Tiêu chuẩn thí nghiệm này nằm trong hệ thống của tiêu chuẩn thí nghiệm địa chất công trình phục vụ tính toán thiết kế nền móng công trình xây dựng


    eBook có trong tuyển tập DVD Xây Dựng
     

Share This Page