TCXD 187:1996 Khớp Nối Trục - Sai Số Lắp Đặt

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by admin, Oct 31, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    TCXD 187:1996 Khớp Nối Trục - Sai Số Lắp Đặt. Tiêu chuẩn này quy định sai số khi căn chỉnh khớp nối trục, phương pháp và dụng cụ căn chỉnh và cho phép sử dụng các số liệu kỹ thuật về căn chỉnh khớp nối trục của các máy chế tạo thiết bị

    eBook có trong tuyển tập DVD Tiêu Chuẩn Xây Dựng

     

Share This Page